Nghị định 68/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 68/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 68/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi Số hiệu: 68/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 28/06/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Nghị định 68/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi
 • Điều 4. Tổ chức tham gia bảo hiềm tiền gửi
 • Điều 5. Tham gia bảo hiểm tiền gửi
 • Chương 2. HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM TIỀN GỬI
 • Điều 6. Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
 • Điều 7. Cấp lại chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
 • Điều 8. Nguyên tắc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tổ chức bảo hiểm tiền gửi
 • Điều 9. Cung cấp thông tin của tổ chức bảo hiểm tiền gửi cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Điều 10. Cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho tổ chức bảo hiểm tiền gửi
 • Điều 11. Hỗ trợ tài chính đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức bảo ...
 • Điều 12. Ủy quyền trả tiền bảo hiểm
 • Điều 13. Nhận tiền bảo hiểm
 • Điều 14. Tham gia quản lý, thanh lý tài sản và thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả
 • Chương 3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO HIỀM TIỀN GỬI
 • Điều 15. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm tiền gửi
 • Điều 16. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • 1. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng, ban hành chế độ tài chính của tổ chức ...
 • Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 18. Trách nhiệm của Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan
 • Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành

Ngày 28/06/2013,  Chính phủ đã ban hành Nghị định 68/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật bảo hiểm tiền gửi. 

Nghị định 68/2013/NĐ-CP  áp dụng đối với tổ chức bảo hiểm tiền gửi (sau đầy viết tắt là BHTG), tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, người được bảo hiểm tiền gửi và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động bảo hiểm tiền gửi. Nghị định này hướng dẫn các nội dung chủ yếu sau: 

Thứ nhất, Nghị định 68 quy định cụ thể về tổ chức bảo hiểm tiền gửi và tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Thứ hai, Nghị định 68 quy định về cấp, cấp lại Chứng nhận tham gia BHTG; sử dụng, thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG cấp trước ngày Luật BHTG có hiệu lực.

Thứ ba, Nghị định 68 điều chỉnh việc cung cấp thông tin giữa Ngân hàng Nhà nước và tổ chức BHTG.

Thứ tư, Nghị định 68/2013 quy định về việc hỗ trợ tài chính đối với tổ chức BHTG trong trường hợp nguồn vốn của tổ chức BHTG không đủ để trả tiền bảo hiểm, ủy quyền trả tiền bảo hiểm, nhận tiền bảo hiểm. Về trả tiền bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người gửi tiền tại một tổ chức tham gia BHTG bao gồm cả gốc và lãi được giữ nguyên, tối đa là 50 (năm mươi) triệu đồng. Điều luật này gây ra những ý kiến trái chiều bởi hạn mức này đã được quy định từ năm 2005. Ngân hàng nhà nước đang xem xét, tính toán để xác định mức chi trả BHTG phù hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Thứ năm, Nghị định 68 cũng hướng dẫn rõ các quy định liên quan đến tổ chức BHTG tham gia quản lý, thanh lý tài sản và thu hồi số tiền bảo hiểm phải trả.

Ngoài ra nghị định 68 còn hướng dẫn về trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước đối với tổ chức BHTG, thẩm quyền ban hành văn bản về các quy định về khung phí, phí và hạn mức trả tiền bảo hiểm tại Luật BHTG. 

Nghị định 68/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/08/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 68/2013/NĐ-CP để xử lý: