Quyết định 1503/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1503/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1503/QĐ-BTP năm 2013 ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp Số hiệu: 1503/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 19/06/2013 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1503/QĐ-BTP năm 2013 ban hành Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp của Bộ Tư pháp

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phân công, phân cấp quản lý công chức, viên chức và ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Lãnh đạo Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn ...
 • QUY CHẾ PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nội dung quản lý công chức, viên chức
 • Điều 4. Nguyên tắc phân công, phân cấp
 • Chương II THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ...
 • Điều 5. Thẩm quyền của Bộ trưởng
 • Điều 6. Thẩm quyền của Thứ trưởng phụ trách đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
 • Điều 7. Thẩm quyền của Thứ trưởng phụ trách Cục có đơn vị sự nghiệp thuộc Cục
 • Điều 8. Phân công Thứ trưởng thực hiện công việc trong trường hợp liên quan đến nhiều đơn vị hoặc Thứ ...
 • Điều 9. Thẩm quyền của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • Điều 10. Thẩm quyền của Cục trưởng
 • Điều 11. Thẩm quyền của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt ...
 • Điều 12. Thẩm quyền của người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tự bảo đảm một phần chi phí hoạt ...
 • Điều 13. Thẩm quyền của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ do Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí ...
 • Điều 14. Thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trách nhiệm của Bộ trưởng
 • Điều 16. Trách nhiệm của các Thứ trưởng
 • Điều 17. Trách nhiệm của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ
 • Điều 18. Trách nhiệm của Cục trưởng quản lý đơn vị sự nghiệp thuộc Cục
 • Điều 19. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
 • Điều 20. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục
 • Điều 21. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1503/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1503/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1503/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1503/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1503/QĐ-BTP

Đang cập nhật