Thông tư 19/2013/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 19/2013/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 19/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 19/2013/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 12/07/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 19/2013/TT-BYT hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc tổ chức thực hiện quản lý chất lượng
 • Chương II NỘI DUNG TRIỂN KHAI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG BỆNH VIỆN
 • Điều 3. Xây dựng kế hoạch, chương trình bảo đảm và cải tiến chất lượng trong bệnh viện
 • Điều 4. Duy trì quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bệnh viện
 • Điều 5. Xây dựng chỉ số chất lượng, cơ sở dữ liệu và đo lường chất lượng bệnh viện
 • Điều 6. Tổ chức triển khai các quy định, hướng dẫn chuyên môn trong khám bệnh, chữa bệnh
 • Điều 7. Triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người bệnh và nhân viên y tế
 • Điều 8. Áp dụng bộ tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện
 • Điều 9. Đánh giá chất lượng bệnh viện
 • Chương III HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG BỆNH VIỆN
 • Điều 10. Tổ chức hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện
 • Điều 11. Tổ chức và nhiệm vụ của hội đồng quản lý chất lượng
 • Điều 12. Tổ chức và nhiệm vụ của phòng/tổ quản lý chất lượng
 • Điều 13. Nhiệm vụ và quyền hạn của trưởng phòng/tổ trưởng quản lý chất lượng
 • Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhân viên phòng/tổ quản lý chất lượng bệnh viện
 • Điều 15. Các thành viên mạng lưới quản lý chất lượng
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm của giám đốc bệnh viện
 • Điều 17. Trách nhiệm các trưởng phòng chức năng của bệnh viện
 • Điều 18. Trách nhiệm của các trưởng khoa
 • Điều 19. Trách nhiệm của các nhân viên y tế trong bệnh viện
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Lộ trình thực hiện công tác quản lý chất lượng ở bệnh viện
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 19/2013/TT-BYT để xử lý: