Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá Số hiệu: 89/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 06/08/2013 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁ VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nội dung quản lý nhà nước về thẩm định giá
 • Điều 5. Thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá
 • Điều 6. Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
 • Điều 7. Tiêu chuẩn thẩm định viên về giá
 • Điều 8. Thẻ thẩm định viên về giá
 • Điều 9. Tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá
 • Điều 10. Các trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá không được thực hiện thẩm định giá
 • Điều 11. Giá dịch vụ thẩm định giá
 • Điều 12. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ THẦM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 13. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
 • Điều 14. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
 • Điều 15. Thời hạn cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
 • Điều 16. Lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
 • Điều 17. Những thay đổi phải thông báo cho Bộ Tài chính
 • Điều 18. Thành viên là tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần ...
 • MỤC 2. ĐÌNH CHỈ KINH DOANH DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH ...
 • Điều 19. Đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
 • Điều 20. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
 • MỤC 3. HÌNH THỨC, PHẠM VI CUNG CẤP DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT ...
 • Điều 21. Hình thức cung cấp dịch vụ thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 22. Các trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá có tổ chức thẩm định giá nước ngoài góp vốn không ...
 • MỤC 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THẨM ĐỊNH GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC
 • Điều 23. Yêu cầu thẩm định giá tài sản
 • Điều 24. Tiếp nhận yêu cầu thẩm định giá tài sản
 • Điều 25. Trình tự thẩm định giá tài sản
 • Điều 26. Quyền, nghĩa vụ của thủ trưởng, công chức cơ quan nhà nước khi thực hiện thẩm định giá tài sản ...
 • Điều 27. Lập và lưu trữ hồ sơ thẩm định giá tài sản
 • Điều 28. Hội đồng thẩm định giá
 • Điều 29. Quyền, nghĩa vụ của Hội đồng thẩm định giá
 • Điều 30. Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thẩm định giá
 • Điều 31. Các trường hợp không được tham gia thẩm định giá
 • Điều 32. Chi phí thẩm định giá tài sản nhà nước
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 33. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Trách nhiệm thi hành

Ngày 06/08/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá về thẩm định giá.

Nghị định 89/2013/NĐ-CP áp dụng đối với doanh nghiệp thẩm định giá; cơ quan nhà nước có thẩm quyền và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ thẩm định giá; cơ quan, tổ chức cử người và cá nhân được cơ quan, tổ chức đó cử tham gia Hội đồng thẩm định giá; cơ quan, tổ chức, cá nhân có tài sản thẩm định giá hoặc có yêu cầu, đề nghị thẩm định giá; tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá… 

Nội dung chính của nghị định 89/2013/NĐ-CP là quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giá về thẩm định giá, bao gồm: Nội dung và thẩm quyền quản lý nhà nước về thẩm định giá; tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; tiêu chuẩn và thẻ thẩm định viên về giá; tổ chức nghề nghiệp về thẩm định giá; giá dịch vụ thẩm định giá; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; đình chỉ kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; hình thức, phạm vi cung cấp dịch vụ thẩm định giá của tổ chức thẩm định giá nước ngoài tại Việt Nam; trình tự, thủ tục thẩm định giá của Nhà nước.

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thẩm định giá.

Nghị định 89/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 25/9/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 89/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 89/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật