Văn bản khác Khongso

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác Khongso

Tiêu đề: Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: *** Người ký: *** Ngày ban hành: 12/12/2012 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X

 • ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH KHÓA X
 • Chương I ĐOÀN VIÊN
 • Điều 1: Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì ...
 • Điều 2: Đoàn viên có nhiệm vụ:
 • Điều 3: Đoàn viên có quyền:
 • Điều 4: Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt ...
 • Chương II NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN
 • Điều 5: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ:
 • Điều 6: Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp:
 • Điều 7:
 • Điều 8: Việc bầu cử của Đoàn được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết. Riêng bầu Ban ...
 • Điều 9: Nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đoàn các cấp là thời gian giữa hai kỳ đại hội của từng cấp.
 • Điều 10: Đoàn từ cấp huyện trở lên được lập cơ quan chuyên trách để giúp việc.
 • Chương III CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CỦA ĐOÀN Ở CẤP TRUNG ƯƠNG, CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN
 • Điều 11: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có nhiệm kỳ là 5 năm, do Ban ...
 • Điều 12: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn có nhiệm vụ chấp hành Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đoàn ...
 • Điều 13: Ban Chấp hành Trung ương Đoàn bầu Ban Thường vụ, Bí thư thứ nhất và các Bí thư trong số Ủy ...
 • Điều 14: Đại hội đại biểu của Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương có nhiệm kỳ là 5 năm 1 ...
 • Điều 15: Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương lãnh đạo thực hiện nghị quyết Đại hội ...
 • Điều 16: Ban Chấp hành Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương bầu Ban Thường vụ; bầu Bí thư, các Phó ...
 • Chương IV TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN
 • Điều 17: Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo ...
 • Điều 18: Đại hội đoàn viên của chi đoàn, chi đoàn cơ sở; Đại hội đoàn viên hoặc Đại hội đại biểu của ...
 • Điều 19: Chi đoàn có dưới 9 đoàn viên chỉ bầu Bí thư, Phó Bí thư; từ 9 đoàn viên trở lên bầu Ban Chấp ...
 • Điều 20: Tổ chức cơ sở Đoàn có nhiệm vụ:
 • Điều 21: Tổ chức cơ sở Đoàn có quyền:
 • Chương V ĐOÀN KHỐI, ĐOÀN NGÀNH, ĐOÀN Ở NGOÀI NƯỚC
 • Điều 22: Đoàn khối được thành lập từ cấp huyện trở lên tương ứng với cơ cấu tổ chức của Đảng.
 • Điều 23: Tổ chức Đoàn khối, Đoàn ngành liên hệ chặt chẽ và phối hợp hoạt động với tổ chức Đoàn ở các ...
 • Điều 24: Hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức Đoàn ở ngoài nước do Ban Thường vụ Trung ương ...
 • Chương VI TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM
 • Điều 25: Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Quân đội nhân dân Việt Nam là bộ phận của ...
 • Điều 26: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân là bộ phận của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đặt dưới ...
 • Chương VII CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐOÀN VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP
 • Điều 27: Kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo của Đoàn. Tổ chức Đoàn phải tiến hành công tác kiểm ...
 • Điều 28: Ủy ban kiểm tra của Đoàn được thành lập từ Trung ương đến cấp huyện do Ban Chấp hành cùng cấp ...
 • Điều 29: Ủy ban kiểm tra các cấp có nhiệm vụ:
 • Điều 30: Ủy Ban kiểm tra các cấp làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chịu sự lãnh đạo của Ban ...
 • Chương VIII KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT CỦA ĐOÀN
 • Điều 31: Cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi, tổ chức Đoàn, Hội, Đội và những tập thể, cá nhân có ...
 • Điều 32: Việc thi hành kỷ luật của Đoàn nhằm thống nhất ý chí và hành động, bảo đảm kỷ cương của Đoàn ...
 • Điều 33: Thẩm quyền thi hành kỷ luật
 • Điều 34: Trước khi quyết định kỷ luật, tổ chức Đoàn có trách nhiệm nghe cán bộ, đoàn viên hoặc đại diện ...
 • Điều 35: Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn thực hiện quy trình kỷ luật; công nhận tiến bộ, hết ...
 • Chương IX ĐOÀN VỚI CÁC TỔ CHỨC HỘI CỦA THANH NIÊN
 • Điều 36: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức ...
 • Điều 37: Ban Chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ...
 • Chương X ĐOÀN PHỤ TRÁCH ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
 • Điều 38: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, hướng ...
 • Điều 39:
 • Chương XI TÀI CHÍNH CỦA ĐOÀN
 • Điều 40: Tài chính của Đoàn bao gồm ngân sách Nhà nước cấp, Đoàn phí và các khoản thu hợp pháp khác.
 • Điều 41: Việc thu nộp Đoàn phí do Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định. Các cấp bộ Đoàn có trách nhiệm ...
 • Chương XII CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ ĐOÀN
 • Điều 42: Mọi cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn.
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, NHIỆM KỲ 2012 – 2017
 • THÔNG ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH GỬI TUỔI TRẺ CẢ NƯỚC
 • DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ X ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, NHIỆM KỲ 2012 - 2017
 • DANH SÁCH BAN BÍ THƯ, BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2012 – 2017 BAN ...
 • DANH SÁCH ỦY VIÊN UỶ BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐOÀN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Ngày 12/12/2012, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã thông qua Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa X.

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

+ Đoàn viên quá 30 tuổi, chi đoàn làm lễ trưởng thành Đoàn; nếu có nguyện vọng tiếp tục sinh hoạt Đoàn, chi đoàn xem xét, quyết định, nhưng không quá 35 tuổi.

+ Đoàn viên quá 30 tuổi nếu được bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn hoặc làm công tác chuyên trách thì tiếp tục hoạt động trong tổ chức Đoàn.

+ Đoàn viên không tham gia sinh hoạt Đoàn hoặc không đóng Đoàn phí ba tháng trong một năm mà không có lý do chính đáng thì hội nghị chi đoàn xem xét, quyết định xóa tên trong danh sách đoàn viên và báo cáo lên Đoàn cấp trên trực tiếp.

+ Đoàn viên danh dự là những người thực sự tiêu biểu, là tấm gương sáng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi noi theo, có tâm huyết và có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu nhi và xã hội. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn quy định việc kết nạp đoàn viên danh dự.

+ Đoàn viên được trao Thẻ đoàn viên và có trách nhiệm sử dụng, quản lý thẻ đúng quy định. Đoàn viên có hồ sơ cá nhân theo mẫu thống nhất áp dụng trong toàn Đoàn, do Đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở quản lý.

 Hệ thống tổ chức của Đoàn gồm 4 cấp:

- Cấp Trung ương.

- Cấp tỉnh và tương đương.

- Cấp huyện và tương đương.

- Cấp cơ sở (gồm Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở).

Tổ chức cơ sở Đoàn

Tổ chức cơ sở Đoàn gồm: Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, là nền tảng của Đoàn, được thành lập theo địa bàn dân cư, theo ngành nghề, theo đơn vị học tập, công tác, lao động, nơi cư trú và đơn vị cơ sở trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổ chức cơ sở Đoàn có thể trực thuộc đoàn cấp huyện, đoàn cấp tỉnh tùy thuộc vào tính đặc thù của từng đơn vị.

Chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. Chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần; đối với các đơn vị đặc thù thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác Khongso để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác Khongso

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác Khongso

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác Khongso

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác Khongso

Đang cập nhật