Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành Số hiệu: 12/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 23/07/2013 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành

 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Áp dụng Luật kinh doanh bảo hiểm, pháp luật có liên quan, điều ước quốc tế, tập quán quốc tế
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Bảo đảm của Nhà nước đối với kinh doanh bảo hiểm
 • Điều 5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm
 • Điều 6. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bảo hiểm
 • Điều 7. Các loại nghiệp vụ bảo hiểm
 • Điều 8. Bảo hiểm bắt buộc
 • Điều 9. Tái bảo hiểm
 • Điều 10. Hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong kinh doanh bảo hiểm
 • Điều 11. Quyền tham gia các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về kinh doanh bảo hiểm
 • Chương 2. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
 • Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
 • Điều 12. Hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 13. Nội dung của hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 14. Hình thức hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 15. Thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm
 • Điều 16. Điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm
 • Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm
 • Điều 19. Trách nhiệm cung cấp thông tin
 • Điều 20. Thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm
 • Điều 21. Giải thích hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 22. Hợp đồng bảo hiểm vô hiệu
 • Điều 23. Chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 24. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 25. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 26. Chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 27. Trách nhiệm trong trường hợp tái bảo hiểm
 • Điều 28. Thời hạn yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường
 • Điều 29. Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường
 • Điều 30. Thời hiệu khởi kiện
 • Mục 2. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM CON NGƯỜI
 • Điều 31. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người
 • Điều 32. Số tiền bảo hiểm
 • Điều 33. Căn cứ trả tiền bảo hiểm tai nạn, sức khỏe con người
 • Điều 34. Thông báo tuổi trong bảo hiểm nhân thọ
 • Điều 35. Đóng phí bảo hiểm nhân thọ
 • Điều 36. Không được khởi kiện đòi đóng phí bảo hiểm
 • Điều 37. Không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn
 • Điều 38. Giao kết hợp đồng bảo hiểm con người cho trường hợp chết
 • Điều 39. Các trường hợp không trả tiền bảo hiểm
 • Mục 3. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TÀI SẢN
 • Điều 40. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản
 • Điều 41. Số tiền bảo hiểm
 • Điều 42. Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị
 • Điều 43. Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị
 • Điều 44. Hợp đồng bảo hiểm trùng
 • Điều 45. Tổn thất do hao mòn tự nhiên hoặc do bản chất vốn có của tài sản
 • Điều 46. Căn cứ bồi thường
 • Điều 47. Hình thức bồi thường
 • Điều 48. Giám định tổn thất
 • Điều 49. Trách nhiệm chuyển quyền yêu cầu bồi hoàn
 • Điều 50. Các quy định về an toàn
 • Điều 51. Không được từ bỏ tài sản được bảo hiểm
 • Mục 4. HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ
 • Điều 52. Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự
 • Điều 53. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 54. Số tiền bảo hiểm
 • Điều 55. Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm
 • Điều 56. Quyền đại diện cho người được bảo hiểm
 • Điều 57. Phương thức bồi thường
 • Chương 3. DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
 • Mục 1. CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG
 • Điều 58. Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 59. Các tổ chức kinh doanh bảo hiểm
 • Điều 60. Nội dung hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 61. Nội dung kinh doanh tái bảo hiểm
 • Điều 62. Thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 63. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 64. Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 65. Thời hạn cấp giấy phép
 • Điều 66. Lệ phí cấp giấy phép
 • Điều 67. Công bố nội dung hoạt động
 • Điều 68. Thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 69. Những thay đổi phải được chấp thuận
 • Mục 2. TỔ CHỨC BẢO HIỂM TƯƠNG HỖ
 • Điều 70. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ
 • Điều 71. Thành viên tổ chức bảo hiểm tương hỗ
 • Điều 72. Giới hạn trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
 • Điều 73. Thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức bảo hiểm tương hỗ
 • Mục 3. CHUYỂN GIAO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM
 • Điều 74. Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 75. Điều kiện chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 76. Thủ tục chuyển giao hợp đồng bảo hiểm
 • Mục 4. KHÔI PHỤC KHẢ NĂNG THANH TOÁN, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
 • Điều 77. Khả năng thanh toán
 • Điều 78. Báo cáo nguy cơ mất khả năng thanh toán
 • Điều 79. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp có nguy cơ mất khả năng thanh toán
 • Điều 80. Kiểm soát đối với doanh nghiệp bảo hiểm có nguy cơ mất khả năng thanh toán
 • Điều 81. Chấm dứt việc áp dụng các biện pháp khôi phục khả năng thanh toán
 • Điều 82. Giải thể doanh nghiệp bảo hiểm
 • Điều 83. Phá sản doanh nghiệp bảo hiểm
 • Chương 4. ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • Mục 1. ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
 • Điều 84. Đại lý bảo hiểm
 • Điều 85. Nội dung hoạt động đại lý bảo hiểm
 • Điều 86. Điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm
 • Điều 87. Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm
 • Điều 88. Trách nhiệm của đại lý bảo hiểm
 • Mục 2. DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM
 • Điều 89. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 90. Nội dung hoạt động môi giới bảo hiểm
 • Điều 91. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm
 • Điều 92. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp
 • Điều 93. Cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Chương 5. TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 • Điều 94. Vốn pháp định, vốn điều lệ
 • Điều 95. Ký quỹ
 • Điều 96. Dự phòng nghiệp vụ
 • Điều 97. Quỹ dự trữ và Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
 • Điều 98. Đầu tư vốn
 • Điều 99. Thu, chi tài chính
 • Điều 100. Năm tài chính
 • Điều 101. Chế độ kế toán
 • Điều 102. Kiểm toán
 • Điều 103. Báo cáo tài chính
 • Điều 104. Công khai báo cáo tài chính
 • Chương 6. DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP MÔI GIỚI BẢO HIỂM CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 • Điều 105. Hình thức hoạt động
 • Điều 106. Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 107. Điều kiện để được cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam
 • Điều 108. Thẩm quyền cấp giấy phép
 • Điều 109. Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động
 • Điều 110. Hồ sơ xin cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện
 • Điều 111. Thời hạn cấp giấy phép, lệ phí cấp giấy phép và công bố nội dung hoạt động
 • Điều 112. Thu hồi giấy phép
 • Điều 113. Những thay đổi phải được chấp thuận
 • Điều 114. Nội dung hoạt động
 • Điều 115. Vốn, quỹ dự trữ và thu chi tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm ...
 • Điều 116. Khả năng thanh toán, ký quỹ, dự phòng nghiệp vụ và đầu tư vốn của doanh nghiệp bảo hiểm có ...
 • Điều 117. Chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính
 • Điều 118. Chuyển lợi nhuận, chuyển tài sản ra nước ngoài
 • Điều 119. Các quy định khác
 • Chương 7. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH DOANH BẢO HIỂM
 • Điều 120. Nội dung quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm
 • Điều 121. Cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 122. Thanh tra chuyên ngành kinh doanh bảo hiểm
 • Chương 8. KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 123. Khen thưởng
 • Điều 124. Các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm
 • Điều 125. Xử lý vi phạm
 • Điều 126. Khiếu nại, khởi kiện về quyết định xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 127. Quy định đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, văn phòng đại diện ...
 • Điều 128. Hiệu lực thi hành
 • Điều 129. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH

Đang cập nhật