Văn bản khác 1256/BC-TTCP

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 1256/BC-TTCP

Tiêu đề: Báo cáo 1256/BC-TTCP năm 2013 Kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Thanh tra Chính phủ ban hành Số hiệu: 1256/BC-TTCP Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Ngô Văn Khánh Ngày ban hành: 05/06/2013 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Báo cáo 1256/BC-TTCP năm 2013 Kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012 do Thanh tra Chính phủ ban hành

 • BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TRA CHUYÊN ĐỀ DIỆN RỘNG VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC ...
 • I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỀ ÁN
 • II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CUỘC THANH TRA
 • 1. Công tác triển khai hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Thanh tra Chính phủ:
 • 2. Công tác triển khai, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc thanh tra tại các địa phương:
 • III. KẾT QUẢ THANH TRA
 • 1. Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Đề án ở Trung ương
 • 2. Việc triển khai thực hiện Đề án tại các bộ thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương
 • 3. Việc triển khai thực hiện Đề án của các tỉnh, thành phố.
 • IV. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
 • 1. Nhận xét và kết luận
 • 2. Kiến nghị:
 • Phụ lục số 01 (theo QĐ 2186) TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG ...
 • Phụ lục số 02 TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THANH TRA DIỆN RỘNG KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG ...
 • Phụ lục số 03 TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG,  LỚP HỌC VÀ NHÀ CÔNG VỤ GIÁO VIÊN ...
 • Phụ lục số 04 TỔNG HỢP VÀ KIẾN NGHỊ XỬ LÝ CÁC SAI PHẠM ĐƯỢC PHÁT HIỆN QUA THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ...
 • Phụ lục số 05 BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC ĐƠN VỊ SỬ DỤNG VỐN TPCP SAI MỤC TIÊU ĐỀ ÁN KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG, LỚP ...

Ngày 05/06/2013, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo 1256/BC-TTCP Kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng việc thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

Kiến nghị:

Từ kết quả thanh tra chuyên đề diện rộng, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

Chấn chỉnh về công tác quản lý

- Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm thực hiện Đề án giai đoạn 2008-2012; xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc chưa hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu số phòng học được kiên cố hóa và số nhà công vụ được xây của Đề án.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện đề án, có giải pháp chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, khuyết điểm đề xuất các giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, để hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu, nội dung đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chỉ đạo Thanh tra Bộ phối hợp với thanh tra các tỉnh, thành phố tiếp tục thanh tra việc thực hiện đề án tại các tỉnh, thành phố đảm bảo hầu hết các dự án, công trình đều được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, để đề án đạt hiệu quả thiết thực, góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Bộ Tài chính tăng cường công tác đôn đốc thực hiện quyết toán dự án hoàn thành. Tham mưu xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ các biện pháp thực hiện quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước khắc phục những khó khăn vướng mắc tại các địa phương; phối hợp với Thanh tra Chính phủ đôn đốc các địa phương đơn vị thu hồi tiền các đơn vị, cá nhân vi phạm theo kết luận; chỉ đạo chi cục thuế các địa phương tăng cường quản lý thu tại các đơn vị thi công công trình...

Xử lý về hành chính

- UBND các tỉnh, thành phố tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với những tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm, vi phạm được phát hiện qua thanh tra; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm túc, đúng pháp luật.

- UBND tỉnh Sơn La kiểm điểm việc ban hành văn bản hướng dẫn các chủ đầu tư sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ mua sắm thiết bị bên trong của các phòng học, nhà công vụ cho giáo viên, không đúng với mục tiêu Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;...

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 1256/BC-TTCP để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 1256/BC-TTCP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 1256/BC-TTCP

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 1256/BC-TTCP

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 1256/BC-TTCP

Đang cập nhật