Thông tư 115/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 115/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 115/2013/TT-BTC Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 115/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 20/08/2013 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Thông tư 115/2013/TT-BTC Hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và Quỹ hưu trí tự nguyện do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN BẢO HIỂM HƯU TRÍ VÀ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Bảo hiểm hưu trí
 • Điều 3. Quỹ hưu trí tự nguyện
 • Điều 4. Điều kiện đối với doanh nghiệp bảo hiểm triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM BẢO HIỂM HƯU TRÍ
 • Điều 5. Quyền lợi bảo hiểm cơ bản của sản phẩm bảo hiểm hưu trí
 • Điều 6. Quyền lợi bảo hiểm bổ trợ
 • Điều 7. Phí bảo hiểm
 • Điều 8. Phí
 • Điều 9. Phê chuẩn việc triển khai sản phẩm bảo hiểm hưu trí
 • MỤC 2. THIẾT LẬP VÀ QUẢN LÝ QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
 • Điều 10. Thiết lập và quản lý quỹ hưu trí tự nguyện
 • Điều 11. Quy định về đầu tư tài sản của quỹ hưu trí tự nguyện
 • Điều 12. Công ty quản lý quỹ
 • MỤC 3. TÀI KHOẢN BẢO HIỂM HƯU TRÍ
 • Điều 13. Tài khoản bảo hiểm hưu trí
 • Điều 14. Rút trước tài khoản bảo hiểm hưu trí
 • Điều 15. Chuyển tài khoản bảo hiểm hưu trí
 • Điều 16. Quy định về tạm thời đóng tài khoản bảo hiểm hưu trí
 • MỤC 4. TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM
 • Điều 17. Thông tin về bảo hiểm hưu trí
 • Điều 18. Hợp đồng bảo hiểm hưu trí
 • Điều 19. Tài liệu giới thiệu sản phẩm
 • Điều 20. Tài liệu minh họa bán hàng
 • Điều 21. Thông báo về tình trạng hợp đồng bảo hiểm
 • Điều 22. Ngôn ngữ sử dụng
 • MỤC 5. KHẢ NĂNG THANH TOÁN, DỰ PHÒNG NGHIỆP VỤ
 • Điều 23. Khả năng thanh toán
 • Điều 24. Trích lập dự phòng
 • MỤC 6. ĐẠI LÝ BẢO HIỂM, HOA HỒNG BẢO HIỂM VÀ PHÂN PHỐI BẢO HIỂM
 • Điều 25. Điều kiện đối với đại lý bảo hiểm
 • Điều 26. Hoa hồng bảo hiểm
 • Điều 27. Hướng dẫn nghiệp vụ
 • Điều 28. Phân phối sản phẩm bảo hiểm hưu trí
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Giám sát và xử lý vi phạm
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I BẢNG TỶ LỆ TỬ VONG CSO 1980
 • PHỤ LỤC II MẪU ĐƠN XIN PHÊ CHUẨN SẢN PHẨM BẢO HIỂM HƯU TRÍ
 • PHỤ LỤC III BÁO CÁO BỘ TÀI CHÍNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
 • PHỤ LỤC IV TÀI LIỆU MINH HỌA BÁN HÀNG
 • PHỤ LỤC V THÔNG TIN TÀI KHOẢN BẢO HIỂM HƯU TRÍ
 • PHỤ LỤC VI TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HƯU TRÍ TỰ NGUYỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 115/2013/TT-BTC để xử lý: