Quyết định 34/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 34/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội Số hiệu: 34/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc Ngày ban hành: 30/08/2013 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 34/2013/QĐ-UBND về Quy định tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hội trên địa bàn thành phố Hà Nội

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI VÀ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI TRÊN ĐỊA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tổ chức, hoạt động của Hội và nhiệm vụ quản lý nhà ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 1996 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc sở, ban, ngành; Thủ trưởng ...
 • QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI VÀ NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Tên, biểu tượng của hội
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý nhà nước về hội
 • Chương 2. VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
 • Điều 4. Về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể hội
 • Điều 5. Về tổ chức đại hội (thành lập, nhiệm kỳ, bất thường)
 • Điều 6. Quản lý hội thành viên
 • Điều 7. Quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản
 • Điều 8. Chế độ, thông tin báo cáo
 • Điều 9. Cán bộ, công chức, viên chức tham gia hội
 • Điều 10. Người đứng đầu hội
 • Chương 3. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HỘI
 • Điều 11. Thẩm quyền cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên, tổ chức đại ...
 • Điều 12. Trách nhiệm Sở Nội vụ
 • Điều 13. Trách nhiệm Sở Tài chính
 • Điều 14. Trách nhiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điều 15. Trách nhiệm Công an Thành phố
 • Điều 16. Trách nhiệm Sở, ban, ngành Thành phố
 • Điều 17. Trách nhiệm UBND cấp huyện
 • Điều 18. Trách nhiệm UBND cấp xã
 • Điều 19. Các cơ quan báo chí thuộc Thành phố
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Khen thưởng
 • Điều 21. Xử lý vi phạm
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • DANH SÁCH CÁC HỘI CHỊU SỰ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ, BAN, NGÀNH VỀ NGÀNH, LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 34/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 34/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 34/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 34/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 34/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật