Quyết định 41/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 41/2013/QĐ-UBND về Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An Số hiệu: 41/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đỗ Hữu Lâm Ngày ban hành: 13/08/2013 Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính

Mục lục Quyết định 41/2013/QĐ-UBND về Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CHI VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÂN SÁCH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp ...
 • Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở ngành thuộc UBND tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước ...
 • QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA NGÂN SÁCH CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng
 • Điều 2. Nguyên tắc áp dụng
 • Chương 2. NHIỆM VỤ CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 3. Nhiệm vụ chi của ngân sách cấp tỉnh, gồm:
 • Điều 4. Nhiệm vụ chi của ngân sách các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An (gọi tắt là ngân ...
 • Điều 5. Nhiệm vụ chi của ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi tắt là ngân sách cấp xã)
 • Chương 3. MỨC CHI, LẬP, CHẤP HÀNH DỰ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ CHI NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Điều 6. Mức chi, lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí sự nghiệp môi trường
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 7. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật