Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc các cơ quan hành chính nhà nước, và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Số hiệu: 20/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Lê Văn Hưởng Ngày ban hành: 06/06/2013 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy chế quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc các cơ quan hành chính nhà nước, và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG SỞ, TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc các cơ quan hành ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức triển ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ngành trong tỉnh; ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ CÔNG SỞ, TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • MỤC 1. QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÔNG SỞ, TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC
 • Điều 3. Hồ sơ quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 4. Nội dung của hồ sơ quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 5. Bổ sung hồ sơ trong quá trình sử dụng
 • Điều 6. Hồ sơ trích ngang công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 7. Lưu giữ hồ sơ quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 8. Quy chế nội bộ về quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 9. Bố trí sắp xếp nơi làm việc trong công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 10. Yêu cầu về sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 11. Nội dung quản lý sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc liên cơ quan
 • Điều 12. Bảo trì công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao trực tiếp quản lý công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • MỤC 2. QUẢN LÝ SẮP XẾP LẠI, ĐIỀU CHUYỂN, THU HỒI CÔNG SỞ, TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC
 • Điều 14. Sắp xếp lại công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 15. Điều chuyển công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 16. Thu hồi công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 17. Thẩm quyền điều chuyển, thu hồi công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • MỤC 3. QUẢN LÝ CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG MỚI CÔNG SỞ, TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC
 • Điều 18. Điều kiện để được cải tạo công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 19. Điều kiện để được đầu tư xây dựng mới công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 20. Yêu cầu về đầu tư xây dựng mới công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 21. Quy định về đầu tư và thẩm quyền cho phép đầu tư cải tạo, xây dựng mới công sở, trụ sở, nhà ...
 • Điều 22. Bàn giao đưa công sở, trụ sở, nhà làm việc vào sử dụng
 • Chương 3. GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM TRONG SỬ DỤNG CÔNG SỞ, TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC
 • Điều 23. Giải quyết tranh chấp về quản lý sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Điều 24. Xử lý vi phạm trong sử dụng công sở, trụ sở, nhà làm việc
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
 • Điều 25. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 BẢN TRÍCH NGANG CÔNG SỞ, TRỤ SỞ, NHÀ LÀM VIỆC
 • Phụ lục số 02 (áp dụng cho Sở Xây dựng trình UBND tỉnh báo cáo những biến động hàng năm từ sau thời điểm ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 20/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 20/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật