Quyết định 26/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 26/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 26/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 do tỉnh Yên Bái ban hành Số hiệu: 26/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường Ngày ban hành: 10/01/2013 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 26/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 do tỉnh Yên Bái ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013.
  • Điều 2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • PHỤ LỤC NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2013
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 26/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 26/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 26/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 26/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 26/QĐ-UBND

Đang cập nhật