Nghị định 123/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 123/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật luật sư Số hiệu: 123/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/10/2013 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật luật sư

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT LUẬT SƯ
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Cơ sở đào tạo nghề luật sư
 • Điều 3. Trợ giúp pháp lý của luật sư
 • Điều 4. Nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư
 • Chương 2. TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ
 • Điều 6. Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 7. Điều lệ công ty luật
 • Điều 8. Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 9. Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 10. Đăng ký hoạt động của chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 11. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư
 • Điều 12. Hợp nhất công ty luật
 • Điều 13. Sáp nhập công ty luật
 • Điều 14. Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh
 • Điều 15. Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật
 • Điều 16. Thuê luật sư nước ngoài làm việc cho tổ chức hành nghề
 • Điều 17. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư
 • Chương 3. THÙ LAO LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ
 • Điều 18. Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự
 • Điều 19. Thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ ...
 • Chương 4. TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ
 • MỤC 1. ĐOÀN LUẬT SƯ
 • Điều 20. Phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng ...
 • Điều 21. Phê chuẩn kết quả Đại hội luật sư
 • Điều 22. Chế độ báo cáo, gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Đoàn luật sư
 • Điều 23. Giải thể Đoàn luật sư
 • MỤC 2. LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM
 • Điều 24. Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam
 • Điều 25. Chế độ báo cáo, gửi các quy định, quyết định, nghị quyết của Liên đoàn luật sư Việt Nam
 • Chương 5. HÀNH NGHỀ CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI, LUẬT SƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Điều 26. Tên gọi của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 27. Đơn đề nghị thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài
 • Điều 28. Đơn đề nghị thành lập công ty luật nước ngoài
 • Điều 29. Ngôn ngữ sử dụng và hợp pháp hóa lãnh sự
 • Điều 30. Đăng báo, thông báo về việc thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 31. Phạm vi hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và luật sư Việt Nam ...
 • Điều 32. Hợp nhất công ty luật nước ngoài
 • Điều 33. Sáp nhập công ty luật nước ngoài
 • Điều 34. Chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài thành công ty luật trách nhiệm ...
 • Điều 35. Chuyển đổi công ty luật nước ngoài thành công ty luật Việt Nam
 • Điều 36. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài
 • Điều 37. Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam
 • Điều 38. Tạm ngừng hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
 • Điều 39. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
 • Điều 40. Thu hồi Giấy phép thành lập của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
 • Điều 41. Thu hồi Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài
 • Điều 42. Thông báo về việc luật sư nước ngoài vi phạm Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt ...
 • Chương 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 43. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 44. Hiệu lực thi hành
 • Điều 45. Trách nhiệm thi hành

Ngày 14/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật luật sư.

Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư về cơ sở đào tạo nghề luật sư, trợ giúp pháp lý của luật sư, nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc của luật sư, quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư, hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sư do cơ quan tố tụng chỉ định bào chữa trong một vụ án hình sự được được nâng mức thù lao lên tới 460 ngàn đồng/ngày (0.4 lần mức lương cơ sở hiện tại). Mức trần thù lao đối với các luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo thỏa thuận với các đương sự cũng được nâng lên thành 345 ngàn đồng/giờ làm việc. Nghị định cũng quy định một loạt các vấn đề khác như thủ tục mới trong việc hợp nhất, sáp nhập công ty luật; các trường hợp bị thu hồi giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư… 

Theo Nghị định 123 chi nhánh tổ chức luật sư nước ngoài khi thành lập ở Việt Nam sẽ phải cam kết có ít nhất 2 luật sư nước ngoài làm việc và phải có dự kiến kế hoạch hoạt động cụ thể.

Những quy định tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư ở đoàn luật sư và liên đoàn luật sư Việt Nam. Bên cạnh đó Nghị định còn quy định về việc hành nghề của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 123/2013/NĐ-CP để xử lý: