Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ Số hiệu: 23/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Hùng Dũng Ngày ban hành: 09/10/2013 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 23/2013/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức thành phố Cần Thơ

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức thành phố ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 19 tháng 10 năm 2013 và đăng báo Cần Thơ chậm nhất ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành ...
 • QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ TỔ CHỨC, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức
 • Chương II QUẢN LÝ VỀ TỔ CHỨC
 • Điều 3. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
 • Điều 4. Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 5. Thẩm quyền của Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành (sau đây gọi chung là Giám đốc sở ...
 • Chương III QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Mục 1. PHÂN CẤP QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Điều 6. Thẩm quyển của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
 • Điều 7. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 8. Thẩm quyền của Giám đốc sở
 • Điều 9. Thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị cơ sở
 • Mục 2. BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM, KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC
 • Điều 10. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
 • Điều 11. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 12. Thẩm quyền của Giám đốc sở
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục
 • Mục 3. ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN, TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH CÔNG CHỨC KHI HẾT THỜI GIAN TẬP SỰ
 • Điều 14. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
 • Điều 15. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 16. Thẩm quyền của Giám đốc sở
 • Mục 4. CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, HƯU TRÍ, NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHÍNH SÁCH
 • Điều 17. Chính sách tiền lương
 • Điều 18. Mức phụ cấp thâm niên nghề
 • Điều 19. Hưu trí, nghỉ việc hưởng chính sách một lần
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ ...
 • Điều 21. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra việc thực ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 23/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 23/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật