Quyết định 1959/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1959/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1959/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1959/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/10/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1959/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La đến năm 2020 (gọi tắt là ...
 • I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
 • II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 • III. KHÂU ĐỘT PHÁ
 • IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
 • V. ĐỊNH HƯỚNG TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN
 • VI. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
 • VII. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • VIII. TỔ CHỨC VÀ GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La giai đoạn đến năm 2020 là cơ sở cho ...
 • Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La căn cứ nội dung Quy hoạch được phê duyệt chỉ đạo việc lập, duyệt ...
 • Điều 4. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm ...
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 384/2006/QĐ-TTg ngày ...
 • Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ THỜI KỲ ĐẾN NĂM 2020, TỈNH SƠN LA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1959/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1959/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1959/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1959/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1959/QĐ-TTg

Đang cập nhật