Nghị định 189/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 189/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần Số hiệu: 189/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 20/11/2013 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày 20/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Nghị định 189/2013/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về xử lý tài sản thuê, mượn; đối tượng, phạm vi thực hiện kiểm toán; xác định giá trị tài sản, quyền sử dụng đất… của Doanh nghiệp cổ phần hóa. Theo Nghị định 189 trước ngày 15/01/2014, các Doanh nghiệp đã hoàn thành hoặc đang thực hiện cổ phần hóa thì vẫn tiếp tục thực hiện giao đất, thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất theo phương án đã được phê duyệt.

Cũng theo đó, Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khi chuyển thành công ty cổ phần phải xác định lại giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị Doanh nghiệp đối với những diện tích đất đã được giao, đã nộp tiền sử dụng đất cho ngân sách Nhà nước hoặc diện tích đất đã nhận chuyển nhượng để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà để bán và xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê. Trong đó, giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị Doanh nghiệp cổ phần hóa là giá đất sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất có mục đích sử dụng tương tự thực tế trên thị trường do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định. Trường hợp Doanh nghiệp thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất đã được giao thì phải nộp thêm khoản tiền chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo mục đích chuyển đổi.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ phần hóa có thể lựa chọn hình thức chỉ định thầu để lựa chọn tổ chức tư vấn định giá giá trị Doanh nghiệp trong danh sách do Bộ Tài chính công bố đối với các gói thầu có giá trị không quá 03 tỷ đồng; trường hợp xét thấy cần phải tổ chức đấu thầu thì thực hiện đấu thầu theo quy định của pháp luật. Đối với các gói thầu có tư vấn định giá có giá trị hơn 03 tỷ đồng, cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn định giá theo quy định.

Ngoài ra, Doanh nghiệp cổ phần hóa cũng được điều chỉnh giá trị Doanh nghiệp đã công bố khi có những nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến giá trị những tài sản của Doanh nghiệp hoặc sau 18 tháng kể từ thời điểm xác định giá trị Doanh nghiệp mà Doanh nghiệp chưa thực hiện việc bán cổ phần (theo quy định cũ là 12 tháng), ngoại trừ các trường hợp đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định 189/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2014.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 189/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 189/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 189/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 189/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật