Thông tư 179/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 179/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 179/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 02/12/2013 Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 179/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THU HỒI PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Điều kiện áp dụng
 • Điều 4. Thẩm quyền xóa nợ
 • Chương II HỒ SƠ XÓA NỢ
 • Điều 5. Đối với đối tượng xóa nợ là hộ gia đình, cá nhân quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này
 • Điều 6. Đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước đã giải thể quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông ...
 • Điều 7. Đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước đã hoàn thành cổ phần hóa quy định tại Khoản ...
 • Điều 8. Đối với đối tượng xóa nợ là doanh nghiệp nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức ...
 • Chương III TRÌNH TỰ, THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ XÓA NỢ
 • Điều 9. Đối với hồ sơ xóa nợ thuế quy định tại Điều 5 Thông tư này
 • Điều 10. Đối với hồ sơ xóa nợ quy định tại Điều 6 Thông tư này
 • Điều 11. Đối với hồ sơ xóa nợ thuế quy định tại Điều 7 và Điều 8 Thông tư này
 • Điều 12. Thời gian giải quyết hồ sơ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 13. Công khai đối tượng được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành
 • Mẫu số 01 V/v đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Mẫu số 01a TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC ...
 • Mẫu số 01b DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01 ...
 • Mẫu số 02 V/v đề nghị xoá nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Mẫu số 02a TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC ...
 • Mẫu số 03 V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Mẫu số 03a DANH SÁCH CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC, CỬA HÀNG HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC, ĐƠN VỊ VÃNG LAI HẠCH ...
 • Mẫu số 04 V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Mẫu số 04a BẢNG CHI TIẾT SỐ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007  ĐỀ NGHỊ XÓA NỢ
 • Mẫu số 05 V/v đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Mẫu số 05a BẢNG TỔNG HỢP TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC NGÀY 01/7/2007 ĐẾN NAY CÒN NỢ
 • Mẫu số 06 V/v bổ sung hồ sơ đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Mẫu số 07 Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với  hộ gia đình ...
 • Mẫu số 07a BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC ...
 • Mẫu số 08 Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với  hộ gia đình ...
 • Mẫu số 08a BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT PHÁT SINH TRƯỚC ...
 • Mẫu số 09 Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với .....(tên doanh ...
 • Mẫu số 10 Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với ....(tên doanh nghiệp ...
 • Mẫu số 11 Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với .....(tên doanh ...
 • Mẫu số 12 Về việc xoá nợ tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 đối với ....(tên doanh nghiệp ...
 • Mẫu số 13 V/v: không  xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Mẫu số 14 V/v: không  xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Mẫu số 14a DANH SÁCH HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG/PHẠM VI/ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÓA NỢ THUẾ ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 179/2013/TT-BTC để xử lý: