Nghị định 215/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 215/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 23/12/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ TÀI CHÍNH
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Ngày 23/12/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 215/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp, tài chính hợp tác xã và kinh tế tập thể); hải quan; kế toán; kiểm toán độc lập; giá; chứng khoán; bảo hiểm; hoạt động dịch vụ tài chính và dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính bao gồm 25 tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước và 04 tổ chức sự nghiệp phục vụ quản lý Nhà nước thuộc Bộ như: Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I); Viện Chiến lược và Chính sách tài chính; Thời báo Tài chính Việt Nam; Cục Quản lý giá và Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm...

Trong đó, Vụ Ngân sách Nhà nước được tổ chức 05 phòng; Vụ Đầu tư, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, mỗi Vụ được tổ chức 04 phòng; Vụ Pháp chế được tổ chức 06 phòng; Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán được tổ chức 05 phòng...

Nghị định 215/2013/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và thay thế Nghị định 118/2008/NĐ-CP.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 215/2013/NĐ-CP để xử lý:
  • Đang cập nhật

Tin tức về Nghị định 215/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 215/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 215/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 215/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật