Nghị định 02/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 02/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc Số hiệu: 02/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 10/01/2014 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 02/2014/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ÁP DỤNG, THI HÀNH BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG VÀ CƠ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Thành lập, sáp nhập, giải thể và thiết kế, xây dựng trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
 • Điều 5. Điều kiện bảo đảm cho việc áp dụng, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo ...
 • Điều 6. Cưỡng chế thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc
 • Điều 7. Truy tìm người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc mà bỏ trốn
 • Điều 8. Chuyển hồ sơ của người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc ...
 • Điều 9. Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian ...
 • Điều 10. Tạm thời đưa học sinh, trại viên ra khỏi trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo yêu ...
 • Chương 2. THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ, THI HÀNH; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC; CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC, Ở, HỌC TẬP, ...
 • MỤC 1. THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ, THI HÀNH; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC; CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC, Ở, HỌC TẬP, SINH ...
 • Điều 11. Hồ sơ, thủ tục kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo ...
 • Điều 12. Hồ sơ, thủ tục đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng
 • Điều 13. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét, quyết định hoãn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành ...
 • Điều 14. Chế độ quản lý học sinh
 • Điều 15. Chế độ ăn của học sinh
 • Điều 16. Chế độ mặc và đồ dùng sinh hoạt của học sinh
 • Điều 17. Chỗ ở của học sinh
 • Điều 18. Chế độ học tập, sinh hoạt của học sinh
 • Điều 19. Chế độ lao động của học sinh
 • Điều 20. Quản lý và sử dụng kết quả lao động của trường giáo dưỡng
 • Điều 21. Chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm đối với học sinh
 • Điều 22. Chế độ khám bệnh, chữa bệnh cho học sinh
 • Điều 23. Giải quyết trường hợp học sinh bị chết
 • Điều 24. Chế độ thăm gặp người thân, nhận, gửi thư, nhận tiền, quà của học sinh
 • Điều 25. Giải quyết trường hợp học sinh có việc tang của thân nhân hoặc có trường hợp cấp thiết khác
 • MỤC 2. THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ, THI HÀNH; CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, GIÁO DỤC; CHẾ ĐỘ ĂN, MẶC, Ở, HỌC TẬP, SINH ...
 • Điều 26. Hồ sơ, thủ tục kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo ...
 • Điều 27. Hồ sơ, thủ tục đưa người đã có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
 • Điều 28. Hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét, quyết định hoãn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành ...
 • Điều 29. Chế độ quản lý trại viên
 • Điều 30. Chế độ ăn của trại viên
 • Điều 31. Chế độ mặc và đồ dùng sinh hoạt của trại viên
 • Điều 32. Chỗ ở của trại viên
 • Điều 33. Chế độ học tập, sinh hoạt của trại viên
 • Điều 34. Chế độ lao động của trại viên
 • Điều 35. Quản lý, sử dụng kết quả lao động của cơ sở giáo dục bắt buộc
 • Điều 36. Chế độ khen thưởng, xử lý vi phạm đối với trại viên
 • Điều 37. Chế độ khám bệnh, chữa bệnh cho trại viên
 • Điều 38. Giải quyết trường hợp trại viên bị chết
 • Điều 39. Chế độ thăm gặp người thân, nhận, gửi thư, nhận tiền, quà của trại viên
 • Điều 40. Giải quyết trường hợp trại viên có việc tang của thân nhân hoặc có trường hợp cấp thiết khác
 • MỤC 3. HẾT THỜI HẠN CHẤP HÀNH BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC; TÁI HÒA NHẬP ...
 • Điều 41. Hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng
 • Điều 42. Hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
 • Điều 43. Tái hòa nhập cộng đồng
 • Điều 44. Biện pháp tái hòa nhập cộng đồng
 • Chương 3. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN BIỆN PHÁP ĐƯA VÀO TRƯỜNG GIÁO ...
 • Điều 45. Trách nhiệm của Bộ Công an
 • Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Y tế Phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh, khám ...
 • Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 48. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 50. Hiệu lực thi hành
 • Điều 51. Trách nhiệm thi hành

Nội dung chính của Nghị định số 02/2014 là quy định về việc lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, thành lập trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, chế độ quản lý, giáo dục người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc và những quy định khác có liên quan đến việc lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Nghị định số 02/2014 có quy định rõ về việc cưỡng chế, truy tìm người đã có quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong thời gian chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Bên cạnh đó, Nghị định số 02/2014 còn quy định thủ tục lập hồ sơ đề nghị, thi hành; chế độ quản lý, giáo dục; chế độ ăn, mặc, ở, học tập, sinh hoạt, lao động, phòng bệnh, khám, chữa bệnh và chế độ khác đối với học sinh và trại viên. Nghị định số 02 quy định hồ sơ thủ tục đưa người đã có quyết định vào trường giáo dưỡng, hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét, quyết định hoãn, giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành toàn bộ hoặc phần thời gian còn lại tại trường giáo dưỡng.

Nghị định số 02/2014 cũng quy định về quản lý lao động, học tập, sinh hoạt, chế độ khen thưởng cho học sinh và trại viên. Ngoài ra, nghị định số 02/2004 có quy định về thời gian, thủ tục, trách nhiệm của hiệu trưởng trường giáo dưỡng, giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc sau khi hết thời hạn chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc thông báo cho Công an cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi họ về cư trú để chủ động theo dõi, giáo dục, giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức phổ biến chính sách, pháp luật, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, thị trường lao động, tư vấn, giáo dục kỹ năng sống, trợ giúp về tâm lý, hỗ trợ các thủ tục pháp lý nhằm trang bị kiến thức cần thiết, nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc của học sinh, trại viên.

Nghị định số 02/2004 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/02/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 02/2014/NĐ-CP để xử lý: