Quyết định 99/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 99/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 99/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 99/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 14/01/2014 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 99/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN ĐẾN NĂM ...
 • Điều 1 Phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 2020 ...
 • I. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO
 • II. MỤC TIÊU ĐỀ ÁN
 • III. CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN THUỘC ĐỀ ÁN
 • IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC MỘT SỐ NỘI DUNG THUỘC ĐỀ ÁN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • PHỤ LỤC II BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG PHÂN BỔ ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI ...
 • PHỤ LỤC III DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRỌNG ĐIỂM VỀ AN TOÀN, AN NINH THÔNG TIN
 • PHỤ LỤC IV CHI TIẾT MỘT SỐ NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 99/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 99/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 99/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 99/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 99/QĐ-TTg

Đang cập nhật