Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 43/2013/TT-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân Ngày ban hành: 30/12/2013 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Lao động

Mục lục Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ TIỀN THƯỞNG TRONG CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC ...
 • MỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • MỤC 2. QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 3. Xếp lương, tiền lương, tiền thưởng của thành viên Ban kiểm soát
 • Điều 4. Quản lý lao động, xác định quỹ tiền lương, tạm ứng tiền lương phân phối tiền lương, tiền thưởng
 • Điều 5. Loại trừ các yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương của người lao động
 • MỤC 3. QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, ...
 • Điều 6. Xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc ...
 • Điều 7. Xác định quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng và trả lương, thù lao, tiền thưởng
 • Điều 8. Loại trừ yếu tố khách quan khi xác định quỹ tiền lương, thù lao
 • MỤC 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Điều 10. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 43/2013/TT-BLĐTBXH

Đang cập nhật