Quyết định 32/2006/QĐ-BCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 32/2006/QĐ-BCN

Tiêu đề: Quyết định 32/2006/QĐ-BCN về điều kiện,trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành Số hiệu: 32/2006/QĐ-BCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải Ngày ban hành: 06/09/2006 Lĩnh vực: Công nghiệp, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 32/2006/QĐ-BCN về điều kiện,trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI VÀ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Uỷ ban nhân dân các ...
 • QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG QUY ĐỊNH CHUNG QUY ĐỊNH CHUNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Trường hợp miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 3. Nguyên tắc cấp giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 4. Nội dung giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 5. Phạm vi sử dụng của giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 6. Lệ phí và phí liên quan tới giấy phép hoạt động điện lực
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 7. Điều kiện chung
 • Điều 8. Tư vấn quy hoạch điện lực
 • Điều 9. Tư vấn đầu tư xây dựng điện
 • Điều 10. Tư vấn giám sát thi công các công trình điện
 • Điều 11. Hoạt động phát điện
 • Điều 12. Hoạt động truyền tải điện
 • Điều 13. Hoạt động phân phối điện
 • Điều 14. Hoạt động xuất nhập khẩu điện
 • Điều 15. Hoạt động bán buôn điện và bán lẻ điện
 • Chương 3: HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 16. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép tư vấn chuyên ngành điện lực
 • Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động  phát điện
 • Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động  truyền tải, phân phối điện và xuất ...
 • Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán buôn, bán lẻ điện
 • Chương 4: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 20. Trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 21. Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 22. Gia hạn giấy phép hoạt động điện lực
 • Chương 5: THẨM QUYỀN CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 23. Thầm quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 24. Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện lực
 • Chương 6: KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
 • Điều 26. Kiểm tra và xử lý vi phạm giấy phép hoạt động điện lực
 • Điều 27. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
 • Chương 7: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 28. Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân đang hoạt động điện lực
 • Điều 29. Trách nhiệm thực hiện
 • PHỤ LỤC 1 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, SỬA ...
 • PHỤ LỤC 2A MẪU GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC DO BỘ CÔNG NGHIỆP CẤP
 • PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP PHÁT ĐIỆN
 • PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP TRUYỀN TẢI ĐIỆN
 • PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI ĐIỆN
 • PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP BÁN BUÔN ĐIỆN
 • PHỤ LỤC CỦA GIẤY PHÉP BÁN LẺ ĐIỆN
 • PHỤ LỤC 3A DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA TƯ VẤN CHỦ TRÌ CÁC LĨNH VỰC TƯ VẤN
 • PHỤ LỤC 3B DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ, CHUYÊN GIA CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 32/2006/QĐ-BCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 32/2006/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 32/2006/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 32/2006/QĐ-BCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 32/2006/QĐ-BCN

Đang cập nhật