Thông tư 21/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 21/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 21/2014/TT-BTC về Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 21/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 14/02/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Thông tư 21/2014/TT-BTC về Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền đối với phần ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014.
 • Điều 3. Người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; các cơ quan, ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN ĐỐI VỚI PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ VÀO DOANH NGHIỆP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TIÊU CHUẨN, CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ MỐI QUAN ...
 • Điều 3. Người đại diện theo ủy quyền có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
 • Điều 4. Số lượng Người đại diện và nội dung văn bản ủy quyền đối với Người đại diện
 • Điều 5. Chế độ hoạt động của Người đại diện
 • Điều 6. Nhiệm vụ của Người đại diện
 • Điều 7. Quyền hạn của Người đại diện
 • Điều 8. Nghĩa vụ của Người đại diện
 • Điều 9. Mối quan hệ giữa Người đại diện và Chủ sở hữu phần vốn nhà nước
 • Điều 10. Mối quan hệ giữa Người đại diện và Doanh nghiệp có phần vốn góp của nhà nước
 • Điều 11. Mối quan hệ giữa các Người đại diện
 • Chương III TỔ CHỨC, THỰC HIỆN
 • Điều 12. Tổ chức, thực hiện
 • Mẫu số 01 BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUÝ - NĂM.......
 • Mẫu số 02 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 6 THÁNG , NĂM 20...
 • Mẫu số 03 Ý KIẾN VỀ NỘI DUNG HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 • Mẫu BÁO CÁO KẾT QUẢ XIN Ý KIẾN (HOẶC KẾT QUẢ HỌP, BIỂU QUYẾT)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 21/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 21/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 21/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 21/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 21/2014/TT-BTC

Đang cập nhật