Thông tư 12/2014/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 12/2014/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 12/2014/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 12/2014/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thanh Long Ngày ban hành: 20/03/2014 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Thông tư 12/2014/TT-BYT hướng dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ SỬ DỤNG VẮC XIN TRONG TIÊM CHỦNG
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý sử dụng vắc xin
 • Chương 2. ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ TIÊM CHỦNG
 • Điều 4. Các cơ sở y tế được thực hiện tiêm chủng
 • Điều 5. Điều kiện đối với cơ sở tiêm chủng cố định
 • Điều 6. Điều kiện đối với điểm tiêm chủng lưu động
 • Chương 3. TIẾP NHẬN, VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN VÀ CẤP PHÁT VẮC XIN
 • Điều 7. Quy trình tiếp nhận, cấp phát vắc xin
 • Điều 8. Vận chuyển vắc xin
 • Điều 9. Bảo quản vắc xin
 • Chương 4. TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG
 • Điều 10. Tổ chức tiêm chủng
 • Điều 11. Liều lượng, đường dùng vắc xin
 • Điều 12. Tổ chức chiến dịch tiêm chủng
 • Chương 5. GIÁM SÁT PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG
 • Điều 13. Phát hiện, xử trí tai biến nặng sau tiêm chủng
 • Điều 14. Điều tra trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng
 • Điều 15. Báo cáo và thông báo kết quả điều tra
 • Chương 6. THẨM QUYỀN, HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP MỚI, CẤP LẠI, ĐÌNH CHỈ VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ...
 • Điều 16. Thẩm quyền cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng và thời hạn của giấy chứng ...
 • Điều 17. Các hình thức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
 • Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
 • Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
 • Điều 20. Trình tự cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
 • Điều 21. Quy trình thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
 • Điều 22. Các trường hợp bị đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
 • Điều 23. Thủ tục, thời gian đình chỉ hoạt động và thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng
 • Chương 7. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ
 • Điều 24. Chế độ báo cáo
 • Điều 25. Hình thức, nội dung báo cáo
 • Điều 26. Quy trình và thời gian báo cáo định kỳ
 • Điều 27. Quy trình và thời gian báo cáo đột xuất
 • Điều 28. Quản lý hồ sơ
 • Chương 8. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 30. Trách nhiệm của Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia và các Viện, Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế
 • Điều 31. Trách nhiệm của Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện
 • Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở tiêm chủng và người thực hiện tiêm chủng
 • Chương 9. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 33. Điều khoản tham chiếu
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 36. Trách nhiệm thi hành
 • DANH SÁCH CÁC PHỤ LỤC
 • PHỤ LỤC SỐ 1 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
 • PHỤ LỤC SỐ 1 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
 • PHỤ LỤC SỐ 2 MẪU BẢNG KÊ KHAI NHÂN SỰ CỦA CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 • PHỤ LỤC SỐ 3 MẪU BẢNG KÊ KHAI TRANG THIẾT BỊ CỦA CƠ SỞ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM ...
 • PHỤ LỤC SỐ 4 MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
 • PHỤ LỤC SỐ 5 MẪU BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
 • PHỤ LỤC SỐ 6 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
 • PHỤ LỤC SỐ 7 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN
 • PHỤ LỤC SỐ 7 MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN
 • PHỤ LỤC SỐ MẪU BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢN ỨNG THÔNG THƯỜNG SAU TIÊM CHỦNG
 • PHỤ LỤC SỐ 9 MẪU BÁO CÁO CÁC TRƯỜNG HỢP TAI BIẾN NẶNG SAU TIÊM CHỦNG
 • PHỤ LỤC SỐ 10 MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN THAM DỰ TẬP HUẤN VỀ TIÊM CHỦNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 12/2014/TT-BYT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 12/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 12/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 12/2014/TT-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 12/2014/TT-BYT

Đang cập nhật