Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 18/VBHN-BTC Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 05/03/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Lao động

Mục lục Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2014 hợp nhất Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" theo Quyết định 1956/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG ...
  • Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
  • Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án
  • Điều 3. Nguyên tắc phân bổ kinh phí
  • Điều 4. Quy định về quản lý, thanh toán kinh phí Đề án
  • Điều 5. Các nội dung và mức chi chung có liên quan đến các hoạt động của Đề án
  • Điều 6. Nội dung và mức chi đặc thù cho từng hoạt động
  • Điều 7. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC

Đang cập nhật