Thông tư 61/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 61/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 61/2014/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 61/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh Ngày ban hành: 12/05/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Kế toán, kiểm toán

Mục lục Thông tư 61/2014/TT-BTC hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG HỆ THỐNG ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Mục 1. KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI TÀI KHOẢN
 • Điều 1. Tài khoản của các đơn vị, tổ chức mở tại KBNN
 • Điều 2. Phân loại tài khoản của các đơn vị, tổ chức
 • Mục 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
 • Điều 3. Đối tượng đăng ký sử dụng tài khoản
 • Điều 4. Phạm vi đăng ký và sử dụng tài khoản
 • Mục 3. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tài khoản
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Kho bạc Nhà nước
 • Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan tài chính
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 4. ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
 • Điều 8. Hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản
 • Điều 9. Nội dung chi tiết hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản
 • Điều 10. Phương thức gửi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản cho KBNN
 • Điều 11. Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký và sử dụng tài khoản
 • Điều 12. Thông báo số hiệu tài khoản cho đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tài khoản.
 • Mục 5. NGUYÊN TẮC KẾT HỢP TÀI KHOẢN
 • Điều 13. Nguyên tắc kết hợp tài khoản
 • Mục 6. QUY ĐỊNH SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
 • Điều 14. Quy định sử dụng tài khoản
 • Mục 7. PHONG TỎA, GIẢI TỎA VÀ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN
 • Điều 15. Nguyên tắc phong tỏa, giải tỏa và tất toán tài khoản
 • Điều 16. Nội dung thực hiện phong tỏa, giải tỏa và tất toán tài khoản
 • Mục 8. ĐỐI CHIẾU, XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN
 • Điều 17. Thời điểm xác nhận số dư tài khoản
 • Điều 18. Thời hạn thực hiện đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản
 • Mục 9. QUY ĐỊNH VỀ LÃI TIỀN GỬI, PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN
 • Điều 19. Quy định về lãi tiền gửi
 • Điều 20. Quy định về phí dịch vụ thanh toán
 • Chương 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện
 • Mẫu số: 01a/MTK GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VÀ MẪU DẤU, MẪU CHỮ KÝ
 • Mẫu số: 01b/MTK GIẤY ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG (Sử dụng cho trường hợp đơn vị không có thay đổi về hồ sơ pháp lý ...
 • Mẫu số: 02/MTK GIẤY (Sử dụng cho trường hợp đơn vị có thay đổi về hồ sơ pháp lý hoặc mẫu dấu, mẫu chữ ...
 • Mẫu số: 03/MTK PHIẾU GIAO NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
 • Mẫu số: 04/MTK SỔ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
 • Mẫu số: 05-ĐCSDTK/KBNN BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN
 • Mẫu số: 06a/MTK BẢNG KÊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CHI TIẾT (Sử dụng trong trường hợp đơn vị giao dịch ...
 • Mẫu số: 06b/MTK BẢNG KÊ ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN CHI TIẾT (Sử dụng trong trường hợp đơn vị giao dịch ...
 • Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC
 • Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
 • PHỤ LỤC I PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KBNN
 • PHỤ LỤC II PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KBNN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 61/2014/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 61/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 61/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 61/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 61/2014/TT-BTC

Đang cập nhật