Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Số hiệu: 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Ngọc Phi, Vũ Thị Mai, Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 30/05/2014 Lĩnh vực: Tài chính, Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 49/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương 2. CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI ĐÓNG HỌC PHÍ, ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • Điều 3. Đối tượng không phải đóng học phí
 • Điều 4. Đối tượng được miễn học phí
 • Điều 5. Đối tượng được giảm học phí
 • Điều 6. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập
 • Chương 3. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC, HỒ SƠ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ CHI TRẢ KINH PHÍ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • Điều 7. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ...
 • Điều 8. Đối với người học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ...
 • Chương 4. PHƯƠNG THỨC CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • Điều 9. Phương thức cấp bù tiền miễn, giảm học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập
 • Điều 10. Phương thức chi trả tiền hỗ trợ chi phí học tập đối với các đối tượng đang học tại các cơ sở ...
 • Điều 11. Phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với người học ở các ...
 • Chương 5. CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN, PHÂN BỔ, QUYẾT TOÁN VÀ NGUỒN KINH PHÍ CHI TRẢ CẤP BÙ HỌC PHÍ, HỖ TRỢ ...
 • Điều 12. Lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí chi trả cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập
 • Điều 13. Nguồn kinh phí
 • Chương 6. QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ VÀ CÔNG KHAI HỌC PHÍ
 • Điều 14. Hướng dẫn
 • Điều 15. Công khai học phí
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Hiệu lực thi hành
 • Điều 17. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC II ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • PHỤ LỤC III ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC IV ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC V ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC VI GIẤY XÁC NHẬN
 • PHỤ LỤC VII DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC VIII TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CẤP BÙ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
 • PHỤ LỤC IX TỔNG HỢP NHU CẦU HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
 • PHỤ LỤC X TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ KHỐI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG
 • PHỤ LỤC XI TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG ...
 • PHỤ LỤC XII TỔNG HỢP NHU CẦU CẤP BÙ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Đang cập nhật