Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2014/TT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 36/2014/TT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển Ngày ban hành: 30/06/2014 Lĩnh vực: Đất đai

Mục lục Thông tư 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT; XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT; ĐỊNH GIÁ ĐẤT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ ĐẤT
 • Điều 3. Phương pháp so sánh trực tiếp
 • Điều 4. Phương pháp chiết trừ
 • Điều 5. Phương pháp thu nhập
 • Điều 6. Phương pháp thặng dư
 • Điều 7. Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất
 • Điều 8. Lựa chọn phương pháp định giá đất
 • Chương III XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT
 • Mục 1: XÂY DỰNG BẢNG GIÁ ĐẤT
 • Điều 9. Nội dung bảng giá đất
 • Điều 10. Lập dự án xây dựng bảng giá đất
 • Điều 11. Chuẩn bị xây dựng bảng giá đất
 • Điều 12. Xác định loại xã trong xây dựng bảng giá đất
 • Điều 13. Xác định loại đô thị trong xây dựng bảng giá đất
 • Điều 14. Xác định khu vực trong xây dựng bảng giá đất
 • Điều 15. Xác định vị trí đất trong xây dựng bảng giá đất
 • Điều 16. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã ...
 • Điều 17. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp huyện
 • Điều 18. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường tại cấp tỉnh và đánh giá kết ...
 • Điều 19. Xây dựng bảng giá đất
 • Điều 20. Thẩm định dự thảo bảng giá đất
 • Điều 21. Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất; trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; quyết định ban ...
 • Mục 2: ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẤT
 • Điều 22. Chuẩn bị điều chỉnh bảng giá đất
 • Điều 23. Điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường; các yếu tố tự nhiên, kinh tế - xã ...
 • Điều 24. Tổng hợp kết quả điều tra, thu thập thông tin giá đất thị trường và đánh giá kết quả thực hiện ...
 • Điều 25. Xây dựng bảng giá đất điều chỉnh
 • Điều 26. Thẩm định dự thảo bảng giá đất điều chỉnh
 • Điều 27. Hoàn thiện dự thảo bảng giá đất điều chỉnh; trình Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông ...
 • Chương IV ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ VÀ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT
 • Điều 28. Lập kế hoạch định giá đất cụ thể
 • Điều 29. Chuẩn bị thực hiện định giá đất cụ thể
 • Điều 30. Điều tra, tổng hợp, phân tích thông tin về thửa đất, giá đất thị trường; áp dụng phương pháp ...
 • Điều 31. Thẩm định phương án giá đất
 • Điều 32. Hoàn thiện dự thảo phương án giá đất, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá đất
 • Điều 33. Xác định giá đất cụ thể theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất đối với trường hợp quy định ...
 • Điều 34. Lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất
 • Điều 35. Ký hợp đồng thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất
 • Điều 36. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ định giá đất
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 37. Hiệu lực thi hành
 • Điều 38. Trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC SỐ 01 VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH TRỰC TIẾP
 • 1. Khảo sát, thu thập thông tin
 • 2. Phân tích, so sánh, điều chỉnh mức giá do các yếu tố khác biệt của các thửa đất so sánh với thửa đất ...
 • 3. Ước tính giá của thửa đất cần định giá:
 • 4. Xác định giá đất của thửa đất cần định giá
 • PHỤ LỤC SỐ 02 VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRỪ
 • 1. Khảo sát, thu thập thông tin
 • 2. Xác định giá trị hiện tại của tài sản gắn liền với đất của các bất động sản so sánh
 • 3. Ước tính giá đất của bất động sản so sánh
 • 4. Ước tính giá đất của bất động sản cần định giá
 • 5. Xác định giá đất của bất động sản cần định giá
 • PHỤ LỤC SỐ 03 VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP THU NHẬP
 • PHỤ LỤC SỐ 04 VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP THẶNG DƯ
 • I. Xác định giá đất của khu đất xây dựng nhà chung cư
 • 1. Ước tính doanh thu phát triển nhà chung cư
 • 2. Ước tính chi phí phát triển nhà chung cư
 • 3. Xác định giá trị của khu đất nhà chung cư:
 • 4. Xác định giá đất của khu đất nhà chung cư:
 • II. Xác định giá đất của tòa nhà văn phòng cho thuê
 • 1. Ước tính tổng doanh thu phát triển tòa nhà văn phòng cho thuê:
 • 2. Ước tính chi phí phát triển tòa nhà văn phòng cho thuê.
 • 3. Xác định giá trị của khu đất tòa nhà văn phòng cho thuê
 • 4. Xác định giá đất của khu đất tòa nhà văn phòng cho thuê
 • III. Tổng giá trị của khu đất có diện tích 20.000m2 cần định giá
 • Mẫu số 01 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất nông nghiệp
 • Mẫu số 02 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất ở tại nông thôn)
 • Mẫu số 03 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; ...
 • Mẫu số 04 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất ở tại đô thị)
 • Mẫu số 05 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT (Áp dụng đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ...
 • Mẫu số 06 PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ ĐIỂM ĐIỀU TRA
 • Mẫu số 07 BẢNG THỐNG KÊ PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ THỬA ĐẤT
 • Mẫu số 08 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT
 • Mẫu số 09 BẢNG TỔNG HỢP GIÁ ĐẤT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2014/TT-BTNMT để xử lý: