Thông tư 127/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 127/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 127/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 05/09/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CHUYỂN DOANH NGHIỆP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Một số nguyên tắc khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp:
 • Chương II XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CỔ PHẦN HÓA
 • MỤC I. KIỂM KÊ TÀI SẢN, ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
 • Điều 4. Kiểm kê, phân loại tài sản.
 • Điều 5. Đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản công nợ
 • Điều 6. Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính; các khoản được chia; các khoản nhận góp vốn
 • Điều 7. Kiểm kê, đối chiếu, xác nhận, phân loại tài sản và các khoản nợ khi cổ phần hóa các ngân hàng ...
 • Điều 8. Trách nhiệm trong kiểm kê tài sản, đối chiếu xác nhận tài sản, tiền vốn các loại để thực hiện ...
 • MỤC II. XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TẠI THỜI ĐIỂM CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Điều 9. Xử lý về tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 10. Xử lý tài chính thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
 • Điều 11. Bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần
 • Chương III XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
 • MỤC I. TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Điều 12. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 13. Các phương pháp áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 14. Kiểm toán nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 15. Công bố giá trị doanh nghiệp
 • Điều 16. Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp
 • MỤC II. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP TÀI SẢN
 • Điều 17. Giá trị thực tế doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 18. Xác định giá trị thực tế các loại tài sản của doanh nghiệp.
 • Điều 19. Giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • MỤC III. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU
 • Điều 20. Giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Điều 21. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Điều 22. Xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • MỤC IV. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC
 • Điều 23. Xác định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp khác
 • Điều 24. Lựa chọn, sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
 • MỤC V. KHẤU TRỪ GIÁ TRỊ LỢI THẾ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
 • Điều 25. Nguyên tắc khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý.
 • Điều 26. Hồ sơ khấu trừ lợi thế vị trí địa lý.
 • Chương VI HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục số 1 BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Theo phương pháp tài sản
 • Phụ lục số 1a BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ VÀ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
 • Phụ lục số 1b BIÊN BẢN THẨM TRA Theo phương pháp tài sản
 • Phụ lục số 2 BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Theo phương pháp DCF
 • Phụ lục số 2a Bảng Tổng hợp kết quả tính toán xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền ...
 • Phụ lục số 2b BIÊN BẢN THẨM TRA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Theo phương pháp DCF
 • Phụ lục số 3 MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp DCF
 • Phụ lục số 4 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ ………. (CHỦ TỊCH UBND, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TCT....) ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 127/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 127/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 127/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 127/2014/TT-BTC

Đang cập nhật