Thông tư 127/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 127/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 127/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 05/09/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 127/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP KHI THỰC HIỆN CHUYỂN DOANH NGHIỆP ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Một số nguyên tắc khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp:
 • Chương II XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI CỔ PHẦN HÓA
 • MỤC I. KIỂM KÊ TÀI SẢN, ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
 • Điều 4. Kiểm kê, phân loại tài sản.
 • Điều 5. Đối chiếu, xác nhận và phân loại các khoản công nợ
 • Điều 6. Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính; các khoản được chia; các khoản nhận góp vốn
 • Điều 7. Kiểm kê, đối chiếu, xác nhận, phân loại tài sản và các khoản nợ khi cổ phần hóa các ngân hàng ...
 • Điều 8. Trách nhiệm trong kiểm kê tài sản, đối chiếu xác nhận tài sản, tiền vốn các loại để thực hiện ...
 • MỤC II. XỬ LÝ TÀI CHÍNH KHI XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TẠI THỜI ĐIỂM CHUYỂN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN
 • Điều 9. Xử lý về tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 10. Xử lý tài chính thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần.
 • Điều 11. Bàn giao giữa doanh nghiệp cổ phần hóa và công ty cổ phần
 • Chương III XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA
 • MỤC I. TỔ CHỨC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
 • Điều 12. Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 13. Các phương pháp áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp
 • Điều 14. Kiểm toán nhà nước đối với doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 15. Công bố giá trị doanh nghiệp
 • Điều 16. Điều chỉnh giá trị doanh nghiệp
 • MỤC II. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP TÀI SẢN
 • Điều 17. Giá trị thực tế doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Điều 18. Xác định giá trị thực tế các loại tài sản của doanh nghiệp.
 • Điều 19. Giá trị thực tế vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • MỤC III. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA THEO PHƯƠNG PHÁP DÒNG TIỀN CHIẾT KHẤU
 • Điều 20. Giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Điều 21. Giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • Điều 22. Xác định giá trị thực tế của doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền chiết khấu
 • MỤC IV. XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC
 • Điều 23. Xác định giá trị doanh nghiệp bằng phương pháp khác
 • Điều 24. Lựa chọn, sử dụng kết quả xác định giá trị doanh nghiệp
 • MỤC V. KHẤU TRỪ GIÁ TRỊ LỢI THẾ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ
 • Điều 25. Nguyên tắc khấu trừ giá trị lợi thế vị trí địa lý.
 • Điều 26. Hồ sơ khấu trừ lợi thế vị trí địa lý.
 • Chương VI HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục số 1 BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Theo phương pháp tài sản
 • Phụ lục số 1a BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM KÊ VÀ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA DOANH NGHIỆP
 • Phụ lục số 1b BIÊN BẢN THẨM TRA Theo phương pháp tài sản
 • Phụ lục số 2 BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Theo phương pháp DCF
 • Phụ lục số 2a Bảng Tổng hợp kết quả tính toán xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp dòng tiền ...
 • Phụ lục số 2b BIÊN BẢN THẨM TRA XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Theo phương pháp DCF
 • Phụ lục số 3 MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA Xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp DCF
 • Phụ lục số 4 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ ………. (CHỦ TỊCH UBND, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TCT....) ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 127/2014/TT-BTC để xử lý:
 • Xử lý tài chính thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần được thực hiện như thế nào?

  Xử lý tài chính thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần được tiến hành ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Thủy, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang tìm kiếm một số nội dung pháp lý về việc cổ phần hóa. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Xử lý tài chính thời điểm doanh nghiệp cổ phần hóa chính thức chuyển thành công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

 • Trách nhiệm trong đối chiếu xác nhận tiền vốn các loại khi cổ phần hóa doanh nghiệp được quy định như thế nào?

  Trách nhiệm trong đối chiếu xác nhận tiền vốn khi cổ phần hóa doanh nghiệp được quy định ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Khánh Phương, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang tìm kiếm một số nội dung pháp lý về việc cổ phần hóa. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Trách nhiệm trong đối chiếu xác nhận tiền vốn khi cổ phần hóa doanh nghiệp được quy định như thế nào? Những doanh nghiệp nào thuộc đối tượng cổ phần hóa? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

 • Kiểm kê tài sản và các khoản nợ khi cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước được thực hiện như thế nào?

  Kiểm kê tài sản và các khoản nợ khi cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước được tiến hành ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Minh Phương, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang tìm kiếm một số nội dung pháp lý về việc cổ phần hóa. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Kiểm kê tài sản và các khoản nợ khi cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước được thực hiện như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

 • Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp cổ phần hóa được thực hiện như thế nào?

  Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp cổ phần hóa được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Phương Linh, sống tại Tp.HCM. Hiện nay tôi đang làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp. Tôi đang tìm kiếm một số nội dung pháp lý về việc cổ phần hóa. Nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi: Đối chiếu, xác nhận các khoản đầu tư tài chính của doanh nghiệp cổ phần hóa được thực hiện như thế nào? Văn bản nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật. (0905***)     

 • Xem tất cả >>>

Phân tích chính sách về Thông tư 127/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 127/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 127/2014/TT-BTC

Đang cập nhật