Quyết định 3079/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3079/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3079/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An Số hiệu: 3079/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Trần Hữu Phước Ngày ban hành: 16/09/2014 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 3079/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Long An

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH THUỘC CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 03 Kế hoạch:
 • Điều 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thủ trưởng các Sở, ngành ...
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN, ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
 • III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT HUY GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG GIA ĐÌNH VÀ HỖ TRỢ XÂY ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • III. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
 • VI. KINH PHÍ
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
 • III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3079/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3079/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3079/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3079/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3079/QĐ-UBND

Đang cập nhật