Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Click để xem chi tiết và Tải về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Tiêu đề: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 Số hiệu: 72/2006/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 29/11/2006 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

 • LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nội dung hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 5. Chính sách của Nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 6. Các hình thức đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Mục 1. DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 8. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép
 • Điều 10. Hồ sơ, thủ tục và lệ phí cấp Giấy phép
 • Điều 11. Đổi Giấy phép
 • Điều 12. Cấp lại Giấy phép
 • Điều 13. Công bố Giấy phép
 • Điều 14. Đình chỉ có thời hạn hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 15. Nộp lại Giấy phép, thu hồi Giấy phép
 • Điều 16. Chi nhánh doanh nghiệp dịch vụ hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 17. Hợp đồng cung ứng lao động, Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và Hợp đồng ...
 • Điều 18. Đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động
 • Điều 19. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng cung ứng lao động
 • Điều 20. Tiền môi giới
 • Điều 21. Tiền dịch vụ
 • Điều 22. Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ
 • Điều 23. Tiền ký quỹ của người lao động
 • Điều 24. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp nộp lại hoặc bị thu hồi Giấy phép
 • Điều 25. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp bị giải thể
 • Điều 26. Trách nhiệm của doanh nghiệp dịch vụ trong trường hợp bị phá sản
 • Điều 27. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp dịch vụ
 • Mục 2. DOANH NGHIỆP TRÚNG THẦU, NHẬN THẦU ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 28. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại công trình, dự án mà doanh nghiệp Việt Nam trúng ...
 • Điều 29. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 30. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu
 • Mục 3. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 31. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh do tổ chức, cá nhân ...
 • Điều 32. Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 33. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài đưa người lao động đi làm việc ở ...
 • Mục 4. DOANH NGHIỆP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HÌNH THỨC THỰC TẬP NÂNG CAO TAY ...
 • Điều 34. Điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề ...
 • Điều 35. Hợp đồng nhận lao động thực tập, Hợp đồng đưa người lao động đi thực tập và Hợp đồng thực tập ...
 • Điều 36. Đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập
 • Điều 37. Hồ sơ đăng ký Hợp đồng nhận lao động thực tập
 • Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức ...
 • Mục 5. TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CỦA NHÀ NƯỚC ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 39. Điều kiện để tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 40. Các trường hợp tổ chức sự nghiệp được đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 41. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Chương III NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Mục 1. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG VỚI DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP, TỔ ...
 • Điều 42. Điều kiện để người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với doanh nghiệp, tổ chức ...
 • Điều 43. Hồ sơ đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 44. Quyền của người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 45. Nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động ...
 • Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động ...
 • Điều 48. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao ...
 • Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng đưa người lao động ...
 • Mục 2. NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG CÁ NHÂN
 • Điều 50. Điều kiện đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân
 • Điều 51. Hợp đồng cá nhân
 • Điều 52. Hồ sơ, thủ tục đăng ký Hợp đồng cá nhân
 • Điều 53. Quyền và nghĩa vụ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng cá nhân
 • Mục 3. BẢO LÃNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 54. Điều kiện của người bảo lãnh
 • Điều 55. Phạm vi bảo lãnh
 • Điều 56. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
 • Điều 57. Hợp đồng bảo lãnh
 • Điều 58. Biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
 • Mục 4. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU KHI VỀ NƯỚC
 • Điều 59. Hỗ trợ việc làm
 • Điều 60. Khuyến khích tạo việc làm
 • Chương IV DẠY NGHỀ, NGOẠI NGỮ VÀ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT
 • Điều 61. Mục đích dạy nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết
 • Điều 62. Trách nhiệm của người lao động trong việc học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết
 • Điều 63. Dạy nghề, dạy ngoại ngữ cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 64. Chính sách đối với cơ sở dạy nghề
 • Điều 65. Bồi dưỡng kiến thức cần thiết
 • Chương V QUỸ HỖ TRỢ VIỆC LÀM NGOÀI NƯỚC
 • Điều 66. Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 • Điều 67. Nguồn hình thành Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 • Điều 68. Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước
 • Chương VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
 • Điều 69. Nội dung quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 70. Trách nhiệm quản lý nhà nước về người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Điều 71. Trách nhiệm của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài
 • Điều 72. Thanh tra về hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Chương VII GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 73. Giải quyết tranh chấp
 • Điều 74. Xử lý vi phạm
 • Điều 75. Xử phạt vi phạm hành chính
 • Điều 76. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 77. Điều khoản áp dụng đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động trước ...
 • Điều 78. Hồ sơ, thủ tục đổi Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động được cấp trước ngày Luật này có hiệu ...
 • Điều 79. Hiệu lực thi hành
 • Điều 80. Hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006 để xử lý:

Phân tích chính sách về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Đang cập nhật

Án lệ về Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Đang cập nhật