Luật Cư trú 2006

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Cư trú 2006

Tiêu đề: Luật Cư trú 2006 Số hiệu: 81/2006/QH11 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 29/11/2006 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Luật Cư trú 2006

 • LUẬT CƯ TRÚ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quyền tự do cư trú của công dân
 • Điều 4. Nguyên tắc cư trú và quản lý cư trú
 • Điều 5. Bảo đảm điều kiện thực hiện quyền tự do cư trú và hoạt động quản lý cư trú
 • Điều 6. Trách nhiệm quản lý nhà nước về cư trú
 • Điều 7. Hợp tác quốc tế trong quản lý cư trú
 • Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II QUYỀN, TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG DÂN VỀ CƯ TRÚ
 • Điều 9. Quyền của công dân về cư trú
 • Điều 10. Các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú
 • Điều 11. Trách nhiệm của công dân về cư trú
 • Điều 12. Nơi cư trú của công dân
 • Điều 13. Nơi cư trú của người chưa thành niên
 • Điều 14. Nơi cư trú của người được giám hộ
 • Điều 15. Nơi cư trú của vợ, chồng
 • Điều 16. Nơi cư trú của cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
 • Điều 17. Nơi cư trú của người làm nghề lưu động
 • Chương III ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ
 • Điều 18. Đăng ký thường trú
 • Điều 19. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh
 • Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương
 • Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú
 • Điều 22. Xoá đăng ký thường trú
 • Điều 23. Thay đổi nơi đăng ký thường trú trong trường hợp chuyển chỗ ở hợp pháp
 • Điều 24. Sổ hộ khẩu
 • Điều 25. Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình
 • Điều 26. Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân
 • Điều 27. Tách sổ hộ khẩu
 • Điều 28. Giấy chuyển hộ khẩu
 • Điều 29. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
 • Chương IV ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ, THÔNG BÁO LƯU TRÚ, KHAI BÁO TẠM VẮNG
 • Điều 30. Đăng ký tạm trú
 • Điều 31. Lưu trú và thông báo lưu trú
 • Điều 32. Khai báo tạm vắng
 • Chương V TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CƯ TRÚ
 • Điều 33. Trách nhiệm của Bộ Công an về quản lý cư trú
 • Điều 34. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân các cấp trong quản lý cư trú
 • Điều 35. Trách nhiệm của cơ quan đăng ký, quản lý cư trú
 • Điều 36. Người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú
 • Điều 37. Huỷ bỏ việc đăng ký thường trú, tạm trú trái pháp luật
 • Điều 38. Cơ sở dữ liệu về cư trú
 • Điều 39. Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 40. Hiệu lực thi hành
 • Điều 41. Rà soát văn bản qui phạm pháp luật liên quan đến quy định về hộ khẩu
 • Điều 42. Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Cư trú 2006 để xử lý:

Án lệ về Luật Cư trú 2006

Đang cập nhật