Thông tư 36/2014/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 36/2014/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 36/2014/TT-BCT về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 36/2014/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng Ngày ban hành: 22/10/2014 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 36/2014/TT-BCT về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT
 • Điều 3. Nội dung huấn luyện
 • Điều 4. Tổ chức huấn luyện
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TRA VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT
 • Điều 5. Hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận
 • Điều 6. Trình tự, thủ tục kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận
 • Điều 7. Cấp lại Giấy chứng nhận
 • Điều 8. Thẩm quyền kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận
 • Điều 9. Trách nhiệm của người được cấp Giấy chứng nhận
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 10. Tổ chức thực hiện
 • Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ
 • PHỤ LỤC II MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT
 • PHỤ LỤC III MẪU DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA HUẤN LUYỆN (NẾU CÓ), KIỂM TRA, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN ...
 • PHỤ LỤC IV MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN HÓA CHẤT
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 36/2014/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 36/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 36/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 36/2014/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 36/2014/TT-BCT

Đang cập nhật