Nghị định 105/2014/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 105/2014/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế Số hiệu: 105/2014/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/11/2014 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
 • Chương I ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN KINH PHÍ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO ...
 • Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
 • Điều 2. Mức đóng bảo hiểm y tế
 • Điều 3. Mức kinh phí từ ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng
 • Chương II MỨC HƯỞNG BẢO HIỂM Y TẾ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 4. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 22 sửa đổi ...
 • Điều 5. Áp dụng các phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo Điều 30 sửa đổi, bổ sung ...
 • Chương III QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ
 • Điều 6. Phân bổ và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 7. Quản lý và sử dụng quỹ dự phòng
 • Điều 8. Chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 9. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm y tế
 • Điều 10. Quyết toán và lập kế hoạch tài chính
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm hướng dẫn thực hiện
 • Điều 14. Trách nhiệm thi hành

Nghị định 105/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.

Quy định đối tượng, mức đóng, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Mức hưởng bảo hiểm y tế và phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

Cụ thể, 

Mức đóng bảo hiểm y tế

+ Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

- Bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao động đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

- Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

- Bằng 4,5% tiền lương hưu, trợ cấp mất sức lao động đối với đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

- Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với đối tượng quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế và đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định này.

- Bằng 4,5% tiền trợ cấp thất nghiệp đối với đối tượng quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 105/2014/NĐ-CP để xử lý: