Thông tư 204/2014/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 204/2014/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 204/2014/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 23/12/2014 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Thông tư 204/2014/TT-BTC quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 4. Nguyên tắc đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 5. Yêu cầu đối với đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 6. Tiêu chuẩn giảng viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 7. Quyền và trách nhiệm của đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 8. Trình tự tổ chức đào tạo, bồi dưỡng
 • Điều 9. Lưu trữ hồ sơ đào tạo, bồi dưỡng
 • Chương II ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 10. Đối tượng đào tạo
 • Điều 11. Đơn vị tổ chức đào tạo
 • Điều 12. Đăng ký đào tạo
 • Điều 13. Hình thức tổ chức, nội dung và chương trình đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá
 • Điều 14. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
 • Điều 15. Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá
 • Chương III BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 16. Đối tượng bồi dưỡng
 • Điều 17. Đơn vị tổ chức bồi dưỡng
 • Điều 18. Hình thức tổ chức, nội dung và chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
 • Điều 19. Tổ chức biên soạn, thẩm định Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
 • Điều 20. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập
 • Điều 21. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá
 • Chương IV BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ
 • Điều 22. Đối tượng bồi dưỡng kiến thức
 • Điều 23. Đơn vị tổ chức cập nhật kiến thức
 • Điều 24. Hình thức, nội dung, tài liệu và thời gian cập nhật kiến thức về thẩm định giá
 • Điều 25. Tính giờ cập nhật
 • Điều 26. Giấy chứng nhận cập nhật kiến thức về thẩm định giá
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc quản lý đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm ...
 • Điều 28. Tài liệu đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá
 • Điều 29. Xử lý vi phạm hành chính trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định ...
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 30. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 31. Hiệu lực thi hành
 • Phụ lục số 1/ĐTBD: Danh sách học viên và giảng viên
 • Phụ lục số 2/ĐTBD: Phiếu đánh giá chất lượng khóa học
 • Phụ lục số 3/ĐTBD: Danh sách học viên đạt yêu cầu khóa học/lớp học và được cấp các Chứng chỉ, Giấy chứng ...
 • Phụ lục số 4/ĐTBD: Báo cáo tình hình hoạt động và phương hướng hoạt động đào tạo, bồi dưỡng
 • Phụ lục số 5/ĐTBD: Đơn đăng ký đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá
 • Phụ lục số 6/ĐTBD: Mẫu Chứng chỉ, Giấy chứng nhận
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 204/2014/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 204/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 204/2014/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 204/2014/TT-BTC

Đang cập nhật