Nghị định 09/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 09/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc Số hiệu: 09/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/01/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động

Mục lục Nghị định 09/2015/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

  • NGHỊ ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ ĐÃ NGHỈ ...
  • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
  • Điều 1. Đối tượng điều chỉnh
  • Điều 2. Thời điểm và mức điều chỉnh
  • Điều 3. Kinh phí thực hiện
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Chương II ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Điều 6. Trách nhiệm thi hành

Ngày 22/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2015/NĐ-CP lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc. 

Chính phủ đã quyết định tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 07 đối tượng quy định tại Điều 1 Nghị định 09/2015/NĐ-CP:

(1) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng;

(2) Cán bộ xã, phường, thị trấn;

(3) Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;

(4)  Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

(5) Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

(6) Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng;

(7)  Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Nghị định 08/2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2015

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 09/2015/NĐ-CP để xử lý: