Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT

Tiêu đề: Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 01/2015/TT-BKHĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh Ngày ban hành: 14/02/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM, HỒ SƠ MỜI THẦU, HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Áp dụng Mẫu Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
 • Điều 3. Hợp đồng
 • Điều 4. Tổ chức thực hiện
 • Phần thứ nhất CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
 • Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC MỜI QUAN TÂM
 • A. TỔNG QUÁT
 • Mục 1. Nội dung mời quan tâm
 • Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • Mục 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Mục 4. HSMQT và phát hành HSMQT
 • Mục 5. Giải thích làm rõ HSMQT
 • Mục 6. Sửa đổi HSMQT
 • Mục 7. Chi phí tham gia lựa chọn danh sách ngắn
 • B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ QUAN TÂM
 • Mục 8. Ngôn ngữ sử dụng
 • Mục 9. Nội dung HSQT
 • Mục 10. Thư quan tâm
 • Mục 11. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
 • Mục 12. Quy cách của HSQT
 • C. NỘP HỒ SƠ QUAN TÂM
 • Mục 13. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSQT
 • Mục 14. Thời hạn nộp HSQT
 • Mục 15. HSQT nộp muộn
 • Mục 16. Sửa đổi, thay thế hoặc rút HSQT
 • D. MỞ VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ QUAN TÂM
 • Mục 17. Mở HSQT
 • Mục 18. Làm rõ HSQT
 • Mục 19. Đánh giá HSQT
 • E. KẾT QUẢ MỜI QUAN TÂM
 • Mục 20. Điều kiện được lựa chọn vào danh sách ngắn
 • Mục 21. Thông báo kết quả mời quan tâm
 • Chương II TÍNH HỢP LỆ CỦA HSQT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSQT
 • Mục 1. Tính hợp lệ của HSQT
 • Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSQT
 • Chương III BIỂU MẪU
 • Mẫu số 1 THƯ QUAN TÂM
 • Mẫu số 2 GIẤY ỦY QUYỀN
 • Mẫu số 3 THỎA THUẬN LIÊN DANH
 • Mẫu số 4 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU
 • Mẫu số 5 KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
 • Mẫu số 6 DANH SÁCH CHUYÊN GIA CHỦ CHỐT CỦA NHÀ THẦU(
 • Mẫu số 7 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN
 • Phần thứ hai YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Chương IV TÓM TẮT CÁC YÊU CẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Phần thứ nhất CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
 • Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU
 • A. TỔNG QUÁT
 • Mục 1. Nội dung đấu thầu
 • Mục 2. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
 • Mục 3. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu
 • Mục 4. Chi phí dự thầu
 • Mục 5. HSMT và làm rõ HSMT
 • Mục 6. Sửa đổi HSMT
 • Mục 7. Ưu đãi đối với nhà thầu
 • B. CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU
 • Mục 8. Ngôn ngữ sử dụng
 • Mục 9. Nội dung HSDT
 • Mục 10. Đơn dự thầu
 • Mục 11. Giá dự thầu và giảm giá
 • Mục 12. Đồng tiền dự thầu
 • Mục 13. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu
 • Mục 14. Thời gian có hiệu lực của HSDT
 • Mục 15. Quy cách của HSDT và chữ ký trong HSDT
 • C. NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU
 • Mục 16. Niêm phong và cách ghi trên túi đựng HSDT
 • Mục 17. Thời hạn nộp HSDT
 • Mục 18. HSDT nộp muộn
 • Mục 19. Sửa đổi, thay thế hoặc rút HSDT
 • D. MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU
 • Mục 20. Mở HSĐXKT
 • Mục 21. Làm rõ HSDT
 • Mục 22. Kiểm tra và đánh giá tính hợp lệ của HSĐXKT
 • Mục 23. Đánh giá chi tiết HSĐXKT
 • Mục 24. Mở HSĐXTC
 • Mục 25. Đánh giá HSĐXTC
 • Mục 26. Sửa lỗi
 • Mục 27. Hiệu chỉnh sai lệch
 • Mục 28. Bảo mật và việc tiếp xúc với bên mời thầu
 • Mục 29. Thương thảo hợp đồng
 • E. TRÚNG THẦU
 • Mục 30. Điều kiện được xem xét, đề nghị trúng thầu
 • Mục 31. Quyền của bên mời thầu đề xuất chấp nhận, loại bỏ HSDT hoặc hủy đấu thầu
 • Mục 32. Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu
 • Mục 33. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng
 • Mục 34. Kiến nghị trong đấu thầu
 • Mục 35. Xử lý vi phạm trong đấu thầu
 • Mục 36. Tham gia theo dõi, giám sát quá trình lựa chọn nhà thầu
 • Chương II BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU
 • Chương III TÍNH HỢP LỆ CỦA HSDT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSDT
 • Mục 1. Tính hợp lệ của HSDT
 • Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT
 • Phần thứ hai MẪU ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT
 • Mẫu số 1 ĐƠN DỰ TH (Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật)
 • Mẫu số 2 GIẤY ỦY QUYỀN
 • Mẫu số 3 THỎA THUẬN LIÊN DANH
 • Mẫu số 4 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN
 • Mẫu số 5 NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 • Mẫu số 6 GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Mẫu số 7 DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Mẫu số 8 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN
 • Mẫu số 9 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 • Phần thứ ba MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH
 • Mẫu số 10A ĐƠN DỰ THẦU (Hồ sơ đề xuất về tài chính)
 • Mẫu số 10B ĐƠN DỰ THẦU (Hồ sơ đề xuất về tài chính)
 • Mẫu số 11 TỔNG HỢP CHI PHÍ
 • Mẫu số 12A THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA
 • Mẫu số 12B BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA
 • Mẫu số 13 CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA
 • Phần thứ tư ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 • Phần thứ năm YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG
 • Chương IV ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ:
 • Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng
 • Điều 3. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
 • Điều 4. Bản quyền
 • Điều 5. Loại hợp đồng
 • Điều 6. Thanh toán
 • Điều 7. Giá hợp đồng
 • Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng
 • Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng
 • Điều 10. Nhân sự
 • Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu
 • Điều 12. Nhà thầu phụ
 • Điều 13. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
 • Điều 14. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu
 • Điều 15. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư
 • Điều 16. Trường hợp bất khả kháng
 • Điều 17. Giải quyết tranh chấp
 • Điều 18. Thông báo
 • Chương V ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
 • Chương VI MẪU HỢP ĐỒNG
 • Mẫu số 14 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Mẫu số 15 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng đối với loại hợp đồng theo thời gian)
 • MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Phần thứ nhất CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU
 • Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC CHỈ ĐỊNH THẦU
 • Mục 1. Nội dung gói thầu
 • Mục 2. HSYC và giải thích, làm rõ, sửa đổi HSYC
 • Mục 3. Chuẩn bị HSĐX
 • Mục 4. Đơn đề xuất chỉ định thầu
 • Mục 5. Tư cách hợp lệ và tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu
 • Mục 6. Giá đề xuất chỉ định thầu
 • Mục 7. Thời gian có hiệu lực của HSĐX
 • Mục 8. Quy cách của HSĐX và chữ ký trong HSĐX
 • Mục 9. Thời hạn nộp HSĐX
 • Mục 10. Đánh giá HSĐX và thương thảo về các đề xuất của nhà thầu
 • Mục 11. Điều kiện đối với nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu
 • Mục 12. Thông báo kết quả chỉ định thầu
 • Mục 13. Hoàn thiện và ký kết hợp đồng
 • Mục 14. Kiến nghị trong đấu thầu
 • Mục 15. Xử lý vi phạm trong đấu thầu
 • Chương II TÍNH HỢP LỆ CỦA HSĐX VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HSĐX
 • Mục 1. Tính hợp lệ của HSĐX
 • Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá HSĐX
 • Chương III BIỂU MẪU
 • Mẫu số 1 ĐƠN ĐỀ XUẤT CHỈ ĐỊNH THẦU
 • Mẫu số 2 GIẤY ỦY QUYỀN
 • Mẫu số 3 THỎA THUẬN LIÊN DANH
 • Mẫu số 4 CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU
 • Mẫu số 5 NHỮNG GÓP Ý (NẾU CÓ) ĐỂ HOÀN THIỆN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 • Mẫu số 6 GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Mẫu số 7 DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN
 • Mẫu số 8 LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN
 • Mẫu số 9 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC
 • Mẫu số 10 TỔNG HỢP CHI PHÍ
 • Mẫu số 11A THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA
 • Mẫu số 1 BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA
 • Mẫu số 1 CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA
 • Phần thứ hai ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
 • Phần thứ ba YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG
 • Chương IV ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG
 • Điều 1. Giải thích từ ngữ:
 • Điều 2. Luật áp dụng và ngôn ngữ sử dụng
 • Điều 3. Sử dụng các tài liệu và thông tin liên quan đến hợp đồng
 • Điều 4. Bản quyền
 • Điều 5. Loại hợp đồng
 • Điều 6. Thanh toán
 • Điều 7. Giá hợp đồng
 • Điều 8. Thời gian thực hiện hợp đồng
 • Điều 9. Điều chỉnh hợp đồng
 • Điều 10. Nhân sự
 • Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu
 • Điều 12. Nhà thầu phụ
 • Điều 13. Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng
 • Điều 14. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm của nhà thầu
 • Điều 15. Chấm dứt hợp đồng do lỗi của chủ đầu tư
 • Điều 16. Trường hợp bất khả kháng
 • Điều 17. Giải quyết tranh chấp
 • Điều 18. Thông báo
 • Chương V ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG
 • Chương VI MẪU HỢP ĐỒNG
 • Mẫu số 13 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)
 • Mẫu số 14 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng đối với loại hợp đồng theo thời gian)
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2015/TT-BKHĐT

Đang cập nhật