Nghị định 29/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 29/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng Số hiệu: 29/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 15/03/2015 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG CHỨNG
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG
 • Mục 1. CHUYỂN ĐỔI PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
 • Điều 3. Mục tiêu, yêu cầu của việc chuyển đổi Phòng công chứng
 • Điều 4. Nguyên tắc chuyển đổi Phòng công chứng
 • Điều 5. Các trường hợp chuyển đổi Phòng công chứng
 • Điều 6. Kế hoạch chuyển đổi Phòng công chứng
 • Điều 7. Đề án chuyển đổi Phòng công chứng
 • Điều 8. Phương thức chuyển đổi Phòng công chứng
 • Điều 9. Điều kiện của người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng
 • Điều 10. Quyết định chuyển đổi Phòng công chứng
 • Điều 11. Chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng được ...
 • Điều 12. Xử lý tài sản của Phòng công chứng được chuyển đổi
 • Mục 2. HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN NHƯỢNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
 • Điều 13. Hợp nhất Văn phòng công chứng
 • Điều 14. Sáp nhập Văn phòng công chứng
 • Điều 15. Chuyển nhượng Văn phòng công chứng
 • Mục 3. MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THÀNH LẬP TẠI CÁC ĐỊA BÀN CÓ ...
 • Điều 16. Chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế ...
 • Điều 17. Điều kiện về trụ sở của Văn phòng công chứng
 • Điều 18. Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản
 • Chương III BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
 • Điều 19. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm
 • Điều 20. Phạm vi bảo hiểm
 • Điều 21. Điều kiện bảo hiểm
 • Điều 22. Phí bảo hiểm
 • Chương IV TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
 • Mục 1. TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP CẤP TỈNH CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
 • Điều 23. Hội công chứng viên
 • Điều 24. Thành lập Hội công chứng viên
 • Điều 25. Các cơ quan của Hội công chứng viên
 • Điều 26. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội công chứng viên
 • Mục 2. TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP TOÀN QUỐC CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
 • Điều 27. Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
 • Điều 28. Thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
 • Điều 29. Các cơ quan của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
 • Điều 30. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
 • Điều 31. Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 33. Hiệu lực thi hành
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành

Công chứng viên phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tối thiểu 03 triệu đồng/năm

Ngày 15/03/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng 2014.

Nội dung Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Công chứng về chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng; hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng Văn phòng công chứng; chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn,…

Một số nội dung đáng chú ý như sau:

Về nguyên tắc chuyển đổi phòng công chứng thành văn phòng công chứng

Việc chuyển đổi Phòng công chứng phải đáp ứng các nguyên tắc sau:

- Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng công chứng phải kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ công chứng của Phòng công chứng đó.

- Bảo đảm chế độ, chính sách đối với công chứng viên, viên chức, người lao động sau khi Phòng công chứng chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật về viên chức và pháp luật về lao động.

- Văn phòng công chứng được thành lập từ việc chuyển đổi Phòng công chứng phải ký hợp đồng lao động với công chứng viên, viên chức, người lao động của Phòng công chứng đó, trừ trường hợp những người này không có nhu cầu tiếp tục làm việc tại Văn phòng công chứng. 

- Bảo đảm tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước đang do Phòng công chứng quản lý, sử dụng được xử lý theo đúng quy định của pháp luật, không bị thất thoát trong quá trình chuyển đổi.

Về phương thức chuyển đổi Phòng công chứng.

Quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng được chuyển giao cho chính các công chứng viên đang làm việc tại Phòng công chứng theo giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng được tổ chức đấu giá trong trường hợp có giá trị lớn và có nhiều công chứng viên khác đang hành nghề trên địa bàn đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi có văn bản đề nghị được tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.

Trong trường hợp này, Sở Tư pháp phối hợp với Sở Tài chính có văn bản đề nghị UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.

Điều kiện của người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.

Người tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng phải là công chứng viên đang hành nghề trên địa bàn cấp tỉnh có Phòng công chứng dự kiến chuyển đổi, trong đó người dự kiến làm Trưởng Văn phòng công chứng phải hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

Công chứng viên đang là Trưởng Văn phòng công chứng hoặc đang là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng không được tham gia đấu giá quyền nhận chuyển đổi Phòng công chứng.

Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của công chứng viên.

Tổ chức hành nghề công chứng trực tiếp mua hoặc có thể ủy quyền cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của tổ chức mình.

Việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp này được thực hiện chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng được đăng kýhành nghề.

Doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong trường hợp được tổ chức hành nghề công chứng ủy quyền thỏa thuận mức phí bảo hiểm, nhưng không được thấp hơn 03 triệu đồng/năm/công chứng viên.

Doanh nghiệp bảo hiểm chi trả bảo hiểm và bồi thường thiệt hại khi có đủ các điều kiện sau:

+ Phạm vi bảo hiểm bao gồm thiệt hại về vật chất của người tham gia ký kết hợp đồng, giao dịch hoặc của cá nhân, tổ chức khác có liên quan trực tiếp đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng mà những thiệt hại gây ra do lỗi của công chứng viên trong thời hạn bảo hiểm.

+ Việc thực hiện công chứng không thuộc các trường hợp sau đây:

- Công chứng viên thực hiện công chứng trong trường hợp mục đích và nội dung của hợp đồng, giao dịch, nội dung bản dịch vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội; xúi giục, tạo điều kiện cho người tham gia hợp đồng, giao dịch thực hiện giao dịch giả tạo hoặc hành vi gian dối khác;

- Công chứng viên công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch có liên quan đến tài sản, lợi ích của bản thân mình hoặc của những người thân thích là vợ hoặc chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể; ông, bà; anh chị em ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng; cháu là con của con đẻ, con nuôi;

- Công chứng viên cấu kết, thông đồng với người yêu cầu công chứng và những người có liên quan làm sai lệch nội dung của văn bản công chứng, hồ sơ công chứng;

- Trường hợp khác theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp bảo hiểm và tổ chức hành nghề công chứng hoặc tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên trong trường hợp được tổ chức hành nghề công chứng ủy quyền.

Chính sách ưu đãi đối với Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được thuê trụ sở với giá ưu đãi, được cho mượn trụ sở, hỗ trợ về trang thiết bị, phương tiện làm việc trong 03 năm đầu hoạt động và được hưởng các ưu đãi về thuế theo quy định của pháp luật.

Một số quy định chuyển tiếp.

Hội công chứng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được thành lập và hoạt động trước ngày 01/01/2015 được tiếp tục hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Công chứng 2014 Nghị định 29/2015 này.

Người đang tham gia chương trình đào tạo nghề công chứng 06 tháng theo quy định của Luật Công chứng 2006 tại thời điểm sau ngày 01/01/2015 thì tiếp tục thực hiện việc đào tạo theo chương trình đó và được công nhận hoàn thành việc tham gia đào tạo nghề công chứng. Việc tập sự hành nghề công chứng được thực hiện theo của Luật Công chứng 2014.

Điều kiện về Trưởng Văn phòng công chứng quy định tại Luật Công chứng 2014 không áp dụng đối với người đang là Trưởng Văn phòng của Văn phòng công chứng được thành lập trước ngày 01/01/2015.

Trong thời gian chưa có Hiệp hội công chứng viên Việt Nam và Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, Điều lệ của Hội công chứng được tiếp tục áp dụng cho đến khi Điều lệ Hiệp hội công chứng viên Việt Nam được phê duyệt.

Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng 2014 này có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2015, và thay thế Nghị định 04/2013/NĐ-CP.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 29/2015/NĐ-CP để xử lý: