Nghị định 27/2007/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 27/2007/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính Số hiệu: 27/2007/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 23/02/2007 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông

Mục lục Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
 • Chương 2: CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ
 • Điều 5. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử
 • Điều 6. Mã hóa chứng từ điện tử
 • Điều 7. Chuyển từ chứng từ điện tử sang chứng từ giấy và ngược lại
 • Điều 8. Hủy và tiêu huỷ chứng từ điện tử
 • Điều 9. Niêm phong, tạm giữ, tịch thu chứng từ điện tử
 • Điều 10. Sử dụng hệ thống thông tin tự động
 • Chương 3: GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • Điều 11. Các giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
 • Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân
 • Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng
 • Điều 14. Sử dụng chữ ký số
 • Điều 15. Nội dung quản lý nhà nước
 • Điều 16. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương
 • Chương 4: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ GIAO DỊCH ...
 • Điều 17. Giải quyết tranh chấp
 • Điều 18. Khiếu nại, tố cáo
 • Điều 19. Thanh tra, kiểm tra
 • Điều 20. Xử lý vi phạm
 • Chương 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 21. Hiệu lực thi hành
 • Điều 22. Tổ chức thực hiện

Ngày 23/02/2007, Chính  phủ đã ban hành Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. 

Giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính giữa tổ chức, cá nhân với cơ quan tài chính phải sử dụng chữ ký số và chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cung cấp.

Chứng từ điện tử chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của các bên tham gia giao dịch, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác; việc huỷ chứng từ điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thoả thuận. Chứng từ điện tử đã hủy phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định nêu rõ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật các vi phạm về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Nhà nước khuyến khích các bên có tranh chấp về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính giải quyết thông qua hòa giải.

Trong trường hợp các bên không hòa giải được thì thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Nghị định 27/2007/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/02/2007.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 27/2007/NĐ-CP để xử lý: