Quyết định 63/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 63/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tái định cư dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu Số hiệu: 63/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Lò Văn Giàng Ngày ban hành: 27/10/2006 Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 63/2006/QĐ-UBND về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tái định cư dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tái định cư các dự án thuỷ ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo tái định cư các dự án thuỷ ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TÁI ĐỊNH CƯ CÁC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Ban chỉ đạo tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi tắt là Ban chỉ đạo ...
 • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Ban chỉ đạo TĐC tỉnh quy định tại Quyết định số 1262/QĐ ...
 • Điều 3. Nguồn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm.
 • Chương II CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN CHỈ ĐẠO
 • Điều 4. Chế độ, nguyên tắc làm việc.
 • Điều 5. Thường kỳ hàng quý một lần hoặc đột xuất Trưởng ban chỉ đạo triệu tập và chủ tọa các phiên họp ...
 • Điều 6. Nội dung phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá các mặt hoạt động của ban chỉ đạo, kết quả thực hiện ...
 • Điều 7. Các thành viên Ban chỉ đạo TĐC tỉnh được phân công phụ trách địa bàn, phối hợp với UBND các huyện ...
 • Điều 8. Chế độ thông tin báo cáo.
 • Điều 9. Căn cứ vào yêu cầu công việc và nhiệm vụ do Trưởng ban phân công, các thành viên Ban chỉ đạo ...
 • Chương III PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO
 • Điều 10. Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Ban chỉ đạo TĐC tỉnh.
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Quy chế này áp dụng cho hoạt động của Ban chỉ đạo TĐC tỉnh.
 • Điều 12. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phản ánh bằng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 63/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 63/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 63/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 63/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 63/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật