Quyết định 995/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 995/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2011 Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lai Châu Số hiệu: 995/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Nguyễn Khắc Chử Ngày ban hành: 29/08/2011 Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính

Mục lục Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2011 Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất tỉnh Lai Châu

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ PHÁT TRIỂN ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ về tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ ...
 • Điều 2 Căn cứ Quyết định này, Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh Lai Châu chỉ đạo hoạt động của ...
 • Điều 3 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính ...
 • ĐIỀU LỆ VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH LAI CHÂU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Vị trí và chức năng
 • Điều 2. Nguyên tắc hoạt động và quản lý tài chính của Quỹ
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3. Nhiệm vụ của Quỹ
 • Điều 4. Quyền hạn của Quỹ
 • Chương III CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • Mục 1. HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ
 • Điều 5. Hội đồng quản lý quỹ
 • Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ
 • Điều 8. Chế độ làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ
 • Mục 2. BAN KIỂM SOÁT
 • Điều 9. Thành viên Ban Kiểm soát
 • Mục 3. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH NGHIỆP VỤ
 • Điều 10. Cơ cấu tổ chức, biên chế của cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ
 • Điều 11. Giám đốc Quỹ
 • Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Quỹ
 • Điều 13. Phó giám đốc và Kế toán trưởng
 • Chương IV LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
 • Điều 14. Lao động và tuyển dụng lao động
 • Điều 15. Tiền lương
 • Điều 16. Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động
 • Chương V QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ VÀ CƠ CHẾ NHẬN ỦY THÁC
 • Điều 17. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ
 • Điều 18. Quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ
 • Điều 19. Điều kiện ứng vốn, chi hỗ trợ
 • Điều 20. Thẩm quyền quyết định ứng vốn
 • Điều 21. Trình tự, thủ tục ứng vốn, chi hỗ trợ
 • Điều 22. Hoàn trả vốn ứng và các khoản chi hỗ trợ
 • Điều 23. Thời hạn hoàn trả vốn ứng, các khoản chi hỗ trợ và xử lý rủi ro
 • Điều 24. Phí ứng vốn
 • Điều 25. Nhận ủy thác
 • Chương VI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH
 • Điều 26. Cơ chế tài chính
 • Điều 27. Nguồn thu của Quỹ
 • Điều 28. Nội dung chi
 • Điều 29. Chế độ kế toán, kiểm toán
 • Chương VII CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN
 • Điều 30. Chế độ thông tin, Bảo mật thông tin
 • Chương VIII TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 31. Con dấu
 • Điều 32. Khen thưởng, kỷ luật
 • Điều 33. Sửa đổi, bổ sung điều lệ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 995/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 995/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 995/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 995/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 995/QĐ-UBND

Đang cập nhật