Quyết định 433/QĐ-BTTTT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 433/QĐ-BTTTT

Tiêu đề: Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Số hiệu: 433/QĐ-BTTTT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng Ngày ban hành: 31/03/2015 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM
  • Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:
  • Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông ...
  • PHỤ LỤC DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
  • 1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:
  • 2. Danh mục được chỉ định:

Ngày 31.3.2015, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 433/QĐ-BTTTT năm 2015 về chỉ định phòng đo kiểm.

Chỉ định phòng đo kiểm: TRUNG TÂM ĐO KIỂM COMIT Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG COMIT đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 810/QĐ-BTTTT ngày 5/7/2013.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 433/QĐ-BTTTT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 433/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 433/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 433/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 433/QĐ-BTTTT

Đang cập nhật