Nghị định 34/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 34/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam Số hiệu: 34/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 31/03/2015 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 53/2013/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 2013 CỦA CHÍNH ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính ...
 • 1. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5. Bổ sung Điều 14a vào sau như sau:
 • 8. Bổ sung Khoản 2a vào sau như sau:
 • 9. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 14. Bổ sung Khoản 3 vào như sau:
 • 15. Bổ sung Khoản 3 vào như sau:
 • 16. được sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 17. Bổ sung Điều 28a vào sau như sau:
 • 18. Bổ sung Điều 28b vào sau Điều 28a như sau:
 • 19. Bổ sung Khoản 1a, 1b vào sau như sau:
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Điều khoản thi hành

Tăng vốn điều lệ VAMC lên 2.000 tỷ đồng.

Căn cứ Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam 2010,  Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật doanh nghiệp 2015. Ngày 31/03.2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam(VAMC).

Một số nội dung sửa đổi đáng chú ý như sau:

Giảm bớt điều kiện của khoản nợ xấu được VAMC mua nợ theo giá trị thị trường.

Khoản 1, Điều 1 Nghị định 34 quy định Công ty Quản lý tài sản được mua nợ xấu của tổ chức tín dụng đối với các khoản nợ xấu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 8, Nghị định 53/2013, đồng thời được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ số tiền mua nợ xấu; và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có khả năng phát mại hoặc khách hàng vay có triển vọng phục hồi khả năng trả nợ.

Theo đó, để đảm bảo mục tiêu mua nợ xấu theo giá trị thị trường của VAMC, Nghị định số 34 sửa đổi theo hướng giảm bớt điều kiện của khoản nợ xấu được VAMC mua nợ theo giá trị thị trường.

Tăng vốn điều lệ

Đây là nội dung được quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định 34. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty Quản lý tài sản là 2.000 tỷ đồng Việt Nam. (Quy định trước đây là 500 tỷ).

Phát hành trái phiếu để mua nợ theo giá trị thị trường

Bên cạnh việc tăng vốn điều lệ của VAMC từ 500 tỷ đồng lên 2000 tỷ đồng nhằm đáp ứng đủ nguồn vốn để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ mua nợ xấu theo giá trị thị trường, VAMC còn được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường trên cơ sở kế hoạch phát hành trái phiếu được NHNN phê duyệt theo các phương thức:

+ Đấu thầu phát hành,

+ Bảo lãnh phát hành;

+ Đại lý phát hành;

+ Bán trực tiếp.

Trái phiếu của VAMC do tổ chức tín dụng nắm giữ được sử dụng để tham gia nghiệp vụ thị trường mở và tái cấp vốn tại Ngân hàng Nhà nước.

Bổ sung quyền, nghĩa vụ của VAMC.

Khoản 4, Điều 1 Nghị định 34 quy định bổ sung quyền, nghĩa vụ của VAMC, theo đó công ty được thu một số tiền theo tỷ lệ do Ngân hàng Nhà nước quy định tính trên số dư còn lại cuối kỳ của khoản nợ mà công ty đã mua bằng trái phiếu đặc biệt; được thừa kế quyền và nghĩa vụ chủ nợ của tổ chức tín dụng bán nợ, bao gồm cả quyền, nghĩa vụ tố tụng trong việc khởi kiện khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ, bên bảo đảm tại Tòa án...

Đặc biệt, VAMC sẽ không phải đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm trong hợp đồng bảo đảm đã đăng ký khi mua lại khoản nợ xấu từ tổ chức tín dụng bán nợ và ngược lại, tổ chức tín dụng bán nợ không phải đăng ký thay đổi bên nhận bảo đảm khi mua lại hoặc nhận lại khoản nợ xấu từ VAMC.

Bổ sung quy định thời hạn của trái phiếu đặc biệt (TPĐP).

Bên cạnh loại TPĐB được phát hành bằng đồng Việt Nam có lãi suất bằng 0% và có thời hạn tối đa 05 năm.

Nghị định 34 quy định bổ sung trường hợp phát hành TPĐB để mua nợ xấu của các TCTD đang thực hiện phương án tái cơ cấu hoặc gặp khó khăn về tài chính thì thời hạn của TPĐB tối đa không được quá 10 năm.

Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CPquy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam này có hiệu lực kể từ ngày 05/04/2015.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 34/2015/NĐ-CP để xử lý: