Quyết định 1514/QĐ-TLĐ

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1514/QĐ-TLĐ

Tiêu đề: Quyết định 1514/QĐ-TLĐ năm 2014 về Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành Số hiệu: 1514/QĐ-TLĐ Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Đặng Ngọc Tùng Ngày ban hành: 16/12/2014 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 1514/QĐ-TLĐ năm 2014 về Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Công đoàn do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MTV CÔNG ĐOÀN.
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tổ chức, quản lý tài chính Công ty TNHH MTV công đoàn ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 1073/QĐ-TLĐ ngày 1 ...
 • Điều 3. Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, các cấp công đoàn, các Công ty TNHH MTV công đoàn ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG ĐOÀN.
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chủ sở hữu, đại diện Chủ sở hữu.
 • Chương II QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU, ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU
 • Điều 3. Quyền của Chủ sở hữu.
 • Điều 4. Quyền của đại diện Chủ sở hữu:
 • Điều 5. Nghĩa vụ, trách nhiệm của Chủ sở hữu và đại diện Chủ sở hữu.
 • Chương III TỔ CHỨC, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
 • Điều 6. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty TNHH MTV công đoàn.
 • Điều 7. Quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch công ty (không kiêm Giám đốc).
 • Điều 8. Quyền hạn, trách nhiệm của Giám đốc điều hành.
 • Điều 9. Quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.
 • Điều 10. Về giám sát, đánh giá, phân loại Công ty hàng năm.
 • Điều 11. Về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của công ty TNHH MTV công đoàn.
 • Điều 12. Phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH MTV công đoàn.
 • Điều 13. Kế hoạch tài chính, chế độ kế toán thống kê và kiểm toán:
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1514/QĐ-TLĐ để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1514/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1514/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1514/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1514/QĐ-TLĐ

Đang cập nhật