Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Số hiệu: 09/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Hoàng Anh Ngày ban hành: 01/04/2015 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 09/2015/QĐ-UBND Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO NĂNG SUẤT ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ ...
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 418/2010 ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các ...
 • QUY ĐỊNH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Các lĩnh vực, hoạt động được khuyến khích, hỗ trợ
 • Điều 5. Điều kiện hỗ trợ kinh phí
 • Điều 6. Hình thức và mức hỗ trợ
 • Điều 7. Nguồn kinh phí hỗ trợ
 • Chương II THỦ TỤC, TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ
 • Điều 8. Thủ tục, trình tự thực hiện hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản ...
 • Điều 9. Thủ tục, trình tự thực hiện hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ
 • Điều 10. Thủ tục đề nghị hỗ trợ hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm
 • Điều 11. Thủ tục hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu công nghiệp
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý và doanh nghiệp
 • Điều 13. Xử lý vi phạm
 • MẪU M01 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, CẢI TIẾN KỸ THUẬT, HỢP LÝ HÓA SẢN XUẤT ...
 • MẪU M02 MẪU BÁO CÁO GIẢI TRÌNH KINH TẾ - KỸ THUẬT
 • MẪU M03 MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 • MẪU M04 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
 • MẪU M05 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
 • MẪU M06 ĐƠN ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KÝ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 09/2015/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 09/2015/QĐ-UBND

Đang cập nhật