Quyết định 27/2006/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 27/2006/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 27/2006/QĐ-UBND về chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Bắc Giang ban hành Số hiệu: 27/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Bùi Văn Hạnh Ngày ban hành: 06/04/2006 Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới

Mục lục Quyết định 27/2006/QĐ-UBND về chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số 09/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Bắc Giang ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2006/QĐ-TTG ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Quyết định số ...
 • Điều 2 Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký
 • Điều 3 Giám đốc các sở, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn ...
 • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2006/QĐ-TTG NGÀY 10/01/2006 VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC ...
 • I. MỤC TIÊU:
 • 1. Mục tiêu chung:
 • 2. Mục tiêu cụ thể:
 • II. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHÍNH:
 • 1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách dân số - KHHGĐ của các cấp, các ngành:
 • 2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và giáo dục:
 • 3. Xây dựng các chính sách của địa phương thúc đẩy phong trào toàn dân thực hiện chính sách dân số - ...
 • 4. Củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân số, gia đình và trẻ em các cấp:
 • 5. Mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc SKSS:
 • 6. Tăng cường đầu tư kinh phí và nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn lực đối với công tác dân số - KHHGĐ
 • 7. Thực hiện đăng ký dân số, xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu dân cư, đẩy mạnh nghiên ...
 • 8. Từng bước thực hiện chương trình nâng cao chất lượng dân số:
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 • 1. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em:
 • 2. Sở Y tế:
 • 3. Công an tỉnh:
 • 4. Sở Văn hóa - Thông tin:
 • 5. Các Sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh:
 • 6. UBND các huyện, thành phố:
 • 7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:
 • PHỤ LỤC CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 27/2006/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 27/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 27/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 27/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 27/2006/QĐ-UBND

Đang cập nhật