Nghị định 60/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 60/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi Số hiệu: 60/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/06/2015 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi

  • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 58/2012/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính ...
  • Điều 56. Đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom, niêm yết
  • Điều 2. Điều khoản thi hành
  • Điều 3. Tổ chức thực hiện

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; Luật Đầu tư 2014; Luật Chứng khoán 2006; Luật Chứng khoán sửa đổi 2010, ngày 26/06/2015, Chính Phủ đã ban hành Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP, hướng dẫn Luật Chứng khoán 2006 và Luật Chứng khoán sửa đổi 2010.

Nội dung đáng chú ý của nghị định này được quy định cụ thể như sau:

Bổ sung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Theo đó, quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài là không hạn chế đối với công ty đại chúng, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

Đối với công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài mà chưa có quy định cụ thể về sở hữu nước ngoài, thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%.

Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư không hạn chế vào trái phiếu Chính phủ.

Đây là quy định được sửa đổi, bổ sung chú ý của Nghị định này.

Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư không hạn chế vào trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có liên quan hoặc tổ chức phát hành có quy định khác.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng được đầu tư không hạn chế vào chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán.

Về đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao dịch chứng khoánđưa chứng khoán đã đăng ký lưu ký tập trung vào giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Tổ chức phát hành có trách nhiệm công bố thông tin trong vòng 24 giờ về việc đăng ký giao dịch trênhệ thống giao dịch Upcom ngay sau khi nhận được thông báo của Sở Giao dịch chứng khoán về việc hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch.

Trừ trường hợp cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch, cổ phiếu đã chào bán ra công chúng phải được đăng ký để lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Trong thời hạn tối đa 90 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước theo quy định pháp luật về cổ phần hóa và trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của các doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật về chứng khoán, tổ chức phát hành phải hoàn tất các thủ tục để đăng ký lại doanh nghiệp, đăng ký lưu ký cổ phần, cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

Về hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản.

Nghị định 60/2015 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản, theo đó quy định quỹ đầu tư bất động sản phải bảo đảm tối thiểu 65% giá trị tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào bất động sản ở Việt Nam với mục đích cho thuê hoặc khai thác để thu lợi tức ổn định, cổ phiếu của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu hoặc thu nhập từ việc sở hữu, cho thuê và kinh doanh bất động sản đạt tối thiểu 65% tổng doanh thu hoặc thu nhập.

Ngoài ra, quỹ còn phải đáp ứng tối đa 35% giá trị tài sản ròng của quỹ được đầu tư vào tiền và các công cụ tương đương tiền, giấy tờ có giá và công cụ chuyển nhượng theo pháp luật ngân hàng, trái phiếu Chính phủ hoặc được Chính phủ bảo lãnh, chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, không tính phần đầu tư vào cổ phiếu của công ty bất động sản…

Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP, hướng dẫn Luật Chứng khoán 2006 và Luật Luật Chứng khoán sửa đổi 2010 này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2015, đồng thời Bãi bỏ Quyết định 55/2009/QĐ-TTg.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 60/2015/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 60/2015/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 60/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 60/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật