Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Số hiệu: 115/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/11/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II MỘT SỐ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
 • Mục 1. CHẾ ĐỘ THAI SẢN CỦA LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI HỘ VÀ NGƯỜI MẸ NHỜ MANG THAI HỘ
 • Điều 3. Chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ
 • Điều 4. Chế độ thai sản của người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Điều 5. Thủ tục hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ
 • Mục 2. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 • Điều 6. Điều kiện hưởng lương hưu
 • Điều 7. Mức lương hưu hằng tháng
 • Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần
 • Điều 9. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần
 • Điều 10. Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội
 • Điều 11. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Mục 3. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
 • Điều 12. Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người lao động chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm ...
 • Điều 13. Chế độ tử tuất đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn ...
 • Điều 14. Giải quyết trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân là thành viên khác và trợ cấp tuất một ...
 • Chương III QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 15. Mức đóng và phương thức đóng của người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện ...
 • Điều 16. Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 17. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 18. Truy thu, truy đóng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 19. Hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội
 • Chương IV QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP
 • Điều 20. Quy định chuyển tiếp đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn ...
 • Điều 21. Phụ cấp khu vực đối với người hưởng bảo hiểm xã hội
 • Điều 22. Chế độ đối với người đang hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày trước ngày ...
 • Điều 23. Tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xã hội
 • Điều 24. Chế độ đối với người đang hưởng trợ cấp hằng tháng mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã ...
 • Điều 25. Chế độ đối với người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ ...
 • Điều 26. Quy định chuyển đổi tiền lương bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam để đóng bảo hiểm xã hội
 • Điều 27. Quy định Nhà nước chuyển từ ngân sách một khoản kinh phí vào quỹ bảo hiểm xã hội
 • Điều 28. Quy định đối với người lao động đủ điều kiện và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày ...
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Hiệu lực thi hành
 • Điều 30. Trách nhiệm tổ chức thi hành

Từ 2016 tiền lương đóng BHXH sẽ bao gồm cả phụ cấp

Ngày 11/01/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội các vấn đề về Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Nghị định 115/2015 bao gồm 05 Chương, 30 Điều, quy định hướng dẫn về các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng như về quỹ BHXH, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH. Trong đó, có một số điều luật nột bật như sau: 

Về đối tượng áp dụng của Nghị định 115/2015, bên cạnh các đối tượng cơ bản là cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ Việt Nam làm việc theo HĐLĐ, còn có một vài đối tượng nổi bât cần lưu ý sau:

Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia BHXH bắt buộc khi tham gia các loại hợp đồng sau: 

-    Hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

-    Hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài

-    Hợp đồng đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề 

-    Hợp đồng cá nhân.

Đối với người giúp việc gia đình và NLĐ mà đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và trợ cấp hằng tháng thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì sẽ bắt đầu phải tham gia BHXH từ ngày 01/01/2018.

Về chế độ BHXH bắt buộc thì Nghị định 115 có quy định cụ thể về chế độ thai sản của người mang thai hộ và người nhờ mang thai hộ, chế độ hưu trí, chế độ BHXH 1 lần, chế độ tử tuất

Trong đó, về chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ, lao động nữ mang thai hộ có đóng BHXH bắt buộc, trong thời gian mang thai sẽ được nghỉ việc khám thai 5 lần, mỗi lần 01 ngày. Trong một số trường hợp, có thể nghỉ để khám thai với thời gian 02 ngày.

Lao động nữ mang thai hộ sinh con mà có đủ điều kiện hưởng BHXH theo quy định tại Luật BHXH hiện hành sẽ được trợ cấp 01 lần cho mỗi con bằng 02 mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Trong trường hợp lao động nữ mang thai hộ không đủ điều kiện mà người mẹ nhờ mang thai hộ có đủ điều kiện thì người mẹ nhờ mang thai hộ sẽ được hưởng trợ cấp 01 lần này.

Trong trường hợp NLĐ nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ đều không đủ điều kiện thì người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ đang đóng bảo hiểm vào quỹ ốm đau, thai sản sẽ hưởng trợ cấp 01 lần này.

Các chế độ ưu đãi và hưởng thai sản khác cũng như thủ tục hồ sơ hưởng thai sản đối với các đối tượng này được quy định rất rõ tại mục I Chương II của Nghị định 115/2015. 

Về chế độ hưu trí, Nghị định 115/2015 có các quy định chi tiết về lộ trình áp dụng mức hưởng lương hưu mới bắt đầu từ 2016. Theo đó đối với NLĐ nghỉ hưu từ 2016 đến 2018 sẽ không có sự thay đổi về mức hưởng lương hưu. Đối với NLĐ nghỉ hưu từ năm 2018, mức hưởng lương hưu sẽ thay đổi như sau:

Đối với NLĐ nữ: tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% (trước đây là 3%); mức tối đa bằng 75%;

Đối với NLĐ nam:  tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng sẽ được tính bằng 45% tương ứng với:

+ 16 năm đóng BHXH (áp dụng trong năm 2018)

+ 17 năm đóng BHXH (áp dụng trong năm 2019)

+ 18 năm đóng BHXH (áp dụng trong năm 2020)

+ 19 năm đóng BHXH (áp dụng trong năm 2021)  

+ 20 năm đóng BHXH (áp dụng trong năm 2022)

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% (trước đây là 3%); mức tối đa bằng 75%.

Về chế độ BHXH 1 lần thì theo điểm b khoản 1 điều 8 Nghị định 115/2015 thì NLĐ sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH sẽ vẫn có thể làm thủ tục hưởng chế độ BHXH 1 lần. Bên cạnh đó, NLĐ thuộc các trường hợp sau cũng có thể làm thủ tục hưởng chế độ này:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ số năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

- Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

- Ra nước ngoài để định cư;

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

- 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

- Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng bằng số tiền đã đóng, tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Về mức đóng BHXH, Nghị định 115/2015 quy định như sau:

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương ghi trong hợp đồng lao động.

Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi trong hợp đồng lao động.

Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội 2014 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 115/2015/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật