Nghị định 134/2015/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 134/2015/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện Số hiệu: 134/2015/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/12/2015 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
 • Mục 1. CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ
 • Điều 3. Mức lương hưu hằng tháng
 • Điều 4. Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội
 • Điều 5. Chế độ hưu trí đối với người trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Điều 6. Thời điểm hưởng lương hưu
 • Điều 7. Bảo hiểm xã hội một lần
 • Mục 2. CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
 • Điều 8. Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó ...
 • Chương III QUỸ BẢO HIỂM XÃ HỘI
 • Điều 9. Phương thức đóng
 • Điều 10. Mức đóng
 • 1. Mức đóng hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn ...
 • 2. Mức đóng 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần được xác định bằng mức đóng hàng tháng theo ...
 • 3. Mức đóng một lần cho nhiều năm về sau theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được tính ...
 • 4. Mức đóng một lần cho những năm còn thiếu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định này được ...
 • 6. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng theo phương thức đóng 03 tháng hoặc 06 ...
 • Điều 11. Thay đổi phương thức đóng, mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Điều 12. Thời điểm đóng
 • Điều 13. Thủ tục đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự ...
 • Điều 14. Hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Điều 15. Thủ tục hưởng hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 16. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 17. Hiệu lực thi hành
 • Điều 18. Trách nhiệm tổ chức thi hành

Ngày 29/12 vừa qua, căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị quyết 93/2015/QH13 Chính phủ đã ban hành Nghị định 134/2015/NĐ-CP để hướng dẫn về bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo quy định tại Nghị định này, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của chế độ BHXH tự nguyện được xác định như sau:

- Người nghỉ hưu từ 1/1/2016 đến 1/1/2018: tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tăng thêm 2% với nam và 3% với nữ; mức tối đa bằng 75%

- Nữ nghỉ hưu từ 1/1/2018 trở đi thì tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% tương ứng 15 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tăng thêm 2%; mức tối đa bằng 75%

- Nam nghỉ hưu từ 1/1/2018 trở đi thì tỷ lệ hưởng lương hưu bằng 45% tương ứng 16-17-18-19-20 năm đóng BHXH theo từng năm 2018-2019-2020-2021-2022, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tăng thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Mức bình quân thu nhập đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đã đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Về chế độ tử tuất với người vừa đóng BHXH bắt buộc, vừa đóng BHXH tự nguyện thì Nghị định 134/2015/NĐ-CP xác định: thời gian hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng BHXH đã hưởng trợ cấp 1 lần.

Về phương thức đóng BHXH tự nguyện thì Nghị định 134/2015/NĐ-CP cho phép đóng một lần cho thời gian còn thiếu của người đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ thời gian đóng BHXH không quá 120 tháng. Trường hợp NLĐ đã đủ tuổi nhưng còn thiếu nhiều hơn 120 tháng đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu (đủ 20 năm đóng BHXH) thì được đóng BHXH tự nguyện hàng tháng, 3 tháng một lần, 6 tháng 1 lần, 12 tháng 1 lần và 5 năm 1 lần cho đến khi thời gian thiếu còn không quá 120 tháng.

Nghị định 134/2015/NĐ-CP này sẽ có hiệu lực từ 15/2/2016, người đã hưởng lương hưu hàng tháng trước ngày 1/1/2016 thì vẫn thực hiện như trước đây và được điều chỉnh mức hưởng.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 134/2015/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 134/2015/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 134/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 134/2015/NĐ-CP

Đang cập nhật