Quyết định 12/2004/QĐ-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/2004/QĐ-BKHCN

Tiêu đề: Quyết định 12/2004/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 12/2004/QĐ-BKHCN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Hoàng Văn Phong Ngày ban hành: 13/05/2004 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 12/2004/QĐ-BKHCN về Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC KIỂM SOÁT VÀ AN TOÀN BỨC XẠ, HẠT NHÂN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 159 ...
 • Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CỤC KIỂM SOÁT VÀ AN TOÀN BỨC XẠ, HẠT NHÂN
 • Chương 1 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 1. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân(được viết tắt là Cục ATBXHN) là cơ quan trực thuộc ...
 • Điều 2. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
 • Chương 2 CƠ CẤU TỔ CHỨC
 • Điều 3. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân được tổ chức và làm việc theo chế độ thủ trưởng, kết ...
 • Điều 4. Tổ chức bộ máy của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân gồm có:
 • Điều 5. Thủ trưởng các đơn vị quy định tại Điều 4 của Điều lệ này chịu trách nhiệm trực tiếp trước Cục ...
 • Điều 6. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm ...
 • Điều 7. Nhân lực của Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân gồm có:
 • Điều 8. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân thực hiện chế độ quản lý lao động và trả tiền lương ...
 • Chương 3 QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 9. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công ...
 • Điều 10. Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có trách nhiệm quan hệ thường xuyên với các cơ quan ...
 • Chương 4 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
 • Điều 11. Công tác tài chính
 • Điều 12. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng hiệu quả ...
 • Chương 5 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 13. Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ...
 • Điều 14. Việc sửa đổi, bổ sung của Điều lệ này do Cục trưởng Cục Kiểm soát và An toàn bức xạ, hạt nhân ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/2004/QĐ-BKHCN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/2004/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/2004/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/2004/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/2004/QĐ-BKHCN

Đang cập nhật